ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Suggeriments, reclamacions i queixes

Suggeriments, reclamacions i queixes

Qualsevol persona té dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments sobre el funcionament de l’AQUIB o sobre el tractament o servei rebut. La forma de presentació pot ser a través de:

  1. Qualsevol document en paper, sense cap format especial, o mitjançant el formulari habilitat per l'Agència a tal efecte, que es podran presentar a la seu de l'Agència, per correu postal o per correu electrònic.
  2. Via telefònica
  3. Verbalment a les oficines de l'Agència.

No serà necessària la identificació de la persona que realitza la queixa o suggeriment. No obstant això, si desitja rebre resposta personalitzada sí que haurà d'emplenar les dades opcionals del formulari.

Accés al formulari de suggeriments, reclamacions y queixes

Instància genèrica de contacte

Reclamació

Una persona avaluada, no podent legalment o no volent presentar un recurs administratiu, es dirigeix a l'Agència manifestant la seva disconformitat amb l'actuació d'avaluadors o amb el desenvolupament d'un procés d'avaluació. La reclamació serà remesa a la Comissió de Garanties de l'AQUIB, que l'estudiarà i emetrà un informe. Posteriorment, el Director o Directora de l'Agència contestarà a la reclamació en el termini màxim d'1 mes des de la seva presentació.

Tal com es recull en el procediment de reclamacions, queixes i suggeriments, qualsevol persona pot presentar una reclamació.


Queixa

Són motius de queixa demores, desatencions o qualsevol altra anomalia en el funcionament quotidià de l'Agència o del seu personal. 

Tal com es recull en el procediment de reclamacions, queixes i suggeriments, qualsevol persona pot presentar una queixa.

Banner Actividades
Banner Final