ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Qui som?

L’AQUIB

L’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, AQUIB, es l’agència oficial d’avaluació de l’educació superior de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

L’AQUIB té com a objecte l’avaluació, l’acreditació, i la certificació de la qualitat del sistema universitari de les Illes Balears d’acord amb els estàndards acadèmics i socials europeus i internacionals de qualitat.

L’AQUIB va ser creada, sota la forma jurídica de consorci, per mitjà d'un Acord del Consell de Govern de dia 13 de desembre de 2002, produint-se el reconeixement legislatiu que exigeix la LOU en la Llei 2/2003, de 20 de març, d'Organització Institucional del Sistema Universitari de les Illes Balears.

Els criteris en què es basa l'Agència en totes les activitats que duu a terme són els de la transparència, l'autonomia, la independència i la imparcialitat en els procediments, els criteris de valoració i, especialment, en les decisions que afecten els processos d'avaluació, que són preses mitjançant la col·laboració d'experts externs al sistema universitari de les Illes Balears.

Així mateix, des de la seva creació, l’AQUIB ha gestionat la prestació dels seus serveis des del punt de vista de la Gestió de Qualitat, utilitzant com a eina de gestió la norma UNE ISO 9001:2015. L'Agència va superar l'auditoria de certificació del seu sistema de qualitat a principis de 2007 i ha superat les auditories posteriors de seguiment i de renovació del certificat. El mes de febrer de 2022 es va superar l'última auditoria externa de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

El Consell de Direcció manifesta el seu absolut compromís amb la qualitat de les activitats, serveis i funcionament de l'AQUIB, entitat que està al servei de la societat i que preval l'actuació pròxima, àgil i eficient en els serveis que presta.

MISSIÓ 

L'AQUIB actua per a contribuir a la millora de la qualitat de l'Espai d'Educació Superior i Recerca de les Illes Balears a través de l'avaluació, certificació i acreditació en l'àmbit de la docència, la recerca, la gestió i la transferència del coneixement. Les actuacions es duen a terme d'acord amb els estàndards internacionals de qualitat.

VISIÓ

La visió de l'AQUIB és ser un referent en matèria de qualitat en l'Espai d'Educació Superior i Recerca per a contribuir a la millora contínua i al desenvolupament de la societat. Per a això, ser membre de ple dret a ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) i el registre en EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) permetrà desenvolupar i/o potenciar sinergies amb altres institucions nacionals i internacionals.

La consecució d'aquesta visió es durà a terme sobre la base dels valors següents inherents a les actuacions de totes les persones que col·laboren en l'Agència:

 1. Autonomia: respectar l'autonomia de totes les institucions què col·labora.
 2. Transparència: desenvolupar les activitat de manera clara i proporcionar informació sobre la seva gestió.
 3. Independència: treballar en el compliment de missió, visió i objectius amb independència plena en les seves actuacions.
 4. Compromís amb la qualitat, innovació i excel·lència: són els pilars fonamentals de la nostra cultura per a promoure la millora contínua en totes les activitats.
 5. Integritat: transmetre confiança a través d'actuacions responsables de l'Agència i dels seus membres.
 6. Orientació cap als grups d'interès: amb una gestió enfocada al compliment de les seves necessitats i expectatives.
 7. Rigor: dur a terme les seves activitats d'acord amb l'exactitud i el rigor tècnic.
 8. Eficiència en la gestió: aconseguir els objectius fent un ús correcte dels recursos, de manera ètica, econòmica i equitativa.
 9. Responsabilitat social: assumir compromisos amb el desenvolupament sostenible i amb l'impacte que té l'Agènvia en la societat.

El Consell de Direcció encomana a la Direcció de l'AQUIB l'evolució del sistema de garantia de la qualitat, basat en la norma internacional ISO 9001, d'acord amb els estàndards i directrius internacionals, per a potenciar la millora contínua de l'eficàcia del sistema, del compliment dels requisits legals o reglamentaris i de tots els compromisos subscrits per l'organització. Aquest compromís es fa extensiu a tot el personal i als professionals que actuen en nom de l'AQUIB.

 • Consell de Direcció

  El màxim òrgan de govern de l'Agència és el Consell de Direcció, amb la participació paritària de la Universitat de les Illes Balears, del Consell Social de la UIB i de la Conselleria competent en matèria d'universitats del Govern de les Illes Balears (la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura).


  Composició del Consell de Direcció

  President

  Pendent de nomenament

  Vocals designats per la Universitat de les Illes Balears

  Dr. Antoni Bordoy Fernández

  Dr. Maurici Mus Amézquita

  Vocals designats pel Consell Social de la UIB

  Dr. Bartomeu Llinàs Ferrà

  Dr. Joan Lloberas Cànaves

  Vocals designats per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

  Dr. Antonio Luis Alcover Casasnovas

  Sra. Olga Uría Guerrero

  Secretaria

  Sra. Paula Ramis de Ayreflor García-Gutiérrez

 • Comissió Assessora

  La Llei 2/2003 de 20 de març, d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears, estableix al seu article 23 que es podrà crear una comissió tècnica d’assessorament i de supervisió de la qualitat universitària. Aquesta comissió es va crear el 19 de desembre de 2022 i es va constituir formalment en la seva primera reunió, el 6 de març de 2023.

  Formen la Comisió Assessora:

  1. Dr. Martí Casadesús Fa: Catedràtic d’Universitat d’Organització d’Empreses a la Universitat de Girona, en qualitat de president
  2. Dr. Antoni Buades Capó: Catedràtic d’Universitat de Matemàtica Aplicada a la Universitat de les Illes Balears)
  3. Dra. Marta Fonolleda Riberaygua: Directora de l'Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra)
  4. Sra. María Elena Montero Domínguez: estudiant de Doctorat d’Educació a la Universidad Complutense de Madrid)
  5. Sra. Vanessa Prados Carrión: professional independent de la gestió de la qualitat)
  6. Dr. Nestor Torres Darias: catedràtic d’Universitat de Bioquímica i Biologia Molecular a la Universidad de La Laguna)
  7. Dr. Enrique Barón González: tècnic de qualitat de l’Àrea d’Internacionalització de l'AQUIB, en qualitat de secretari.

  Reglament de la Comissió Assessora (aprovat el 6 de març de 2023).

  Acords de la Comissió Assessora

 • Comissió Criteria

  El Consell de Direcció de l'AQUIB, en data 26 de maig de 2023, va crear la Comissió Criteria de l’Agència. La seva funció principal és revisar i aprovar els criteris d’avaluació i els de les guies d’avaluació dels diferents programes de l’Agència.

  La directora tècnica, una cop escoltada la Comissió Assessora, nomena els membres de la Comissió de Criteria (nomenament Comissió Criteria). Aquesta Comissió es constituirà formalment a la seva primera reunió, planificada per la primera quinzena de setembre.

  Formen la Comissió Criteria:

  1. Dra. Barbara Scandroglio: professora titular del Departament de Psicologia Social y Metodologia de la Universidad Autónoma de Madrid.
  2. Sra. Clara Isabel Urbán Martín: estudiant del grau en Sociologia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y del grau en Magisteri Primària en la Universidad Camilo José Cela.
  3. Dra. Eva Fernández de Labastida Amurrio: responsable de internacionalització i projectes en UNIBASQ.
  4. Dr. Javier Pérez Guerra: coordinador del programa de doctorat en Estudis Anglesos en la Universidade de Vigo.
  5. Dr. Jordi Suriñach Caralt: catedràtic en Economia Aplicada en la Universitat de Barcelona.
  6. Dr. Laureano González Vega: catedràtic en Matemàtiques en la Universidad de Cantabria.
  7. Dra. Rosa María Martínez Espinosa: catedràtica en Bioquímica y Biologia molecular en la Universitat d'Alacant.
  8. Una persona de l'AQUIB que exerceix la secretaria amb veu, però sense vot.

  Reglament de la Comissió Criteria (serà aprovat a la reunió constitutiva)

  Acords Comissió Criteria

 • Comissions d'avaluació
 • Comissió de Garanties

  El Consell de Direcció l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, en data 26 de maig de 2023, crea la Comissió de Garanties de l’Agència.

  La directora tècnica, una cop escoltada la Comissió Assessora, nomena els membres de la Comissió de Garanties el 30 de juny de 2023 (nomenament Comissió de Garanties). Aquesta Comissió es constituirà formalment el dia de la seva primera reunió, encara pendent de data.

  La Comissió de Garanties està formada per:

  1. María Luisa Blanco Sánchez. Estudiant de Doctorat en Ciències Jurídiques i Polítiques a la Universidad Pablo de Olavide.
  2. Sergio Oreni Gordillo. Advocat corporatiu de Elsevier Ltd. (Oxford, Regne Unit).
  3. Concepción Serrano Alcaide. Cap de Verificació i Modificació de Titulacions Oficials. Fundación para el Conocimiento madri+d.
  4. Patricia Valcárcel Fernández. Catedràtica d’universitat en Dret Administratiu a la Universidade de Vigo.
  5. Enrique Barón González. Tècnic de l'AQUIB. Secretari.


  Reglament Comissió de Garanties (s'aprovarà per la Comissió a la seva reunió de constitució)

  Informes de la Comissió de Garanties

El Pla Estratègic de l'Agència es va aprovar en el Consell de Direcció celebrat el 19 de desembre de 2022. En aquest document s'hi detallen les línies estratègiques de l'Agència, així com els objectius i accions marcats per al període 2023-2025.

Pla Estratègic AQUIB 2023-2025

Banner Actividades
Banner Final