ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Qui som?

AQUIB

Darrera modificació 12/02/24

L'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) és l'organisme oficial encarregat d'avaluar l'educació superior a la comunitat autònoma de les Illes Balears. La seva missió principal és avaluar, acreditar i certificar la qualitat del sistema universitari de la regió d'acord amb els estàndards acadèmics i socials de qualitat europeus i internacionals. L'AQUIB es va establir com a consorci, mitjançant l'Acord del Consell de Govern, de 13 de desembre de 2002, a partir dels requisits legislatius establerts per la Llei 2/2003, del 20 de març de 2003, que regula l'Organització Institucional del Sistema Universitari de les Illes Balears. Les activitats de l'Agència es basen en els principis de transparència, autonomia, independència i imparcialitat en els procediments, els criteris d'avaluació i, especialment, en les decisions que afecten els processos d'avaluació. Aquestes decisions les pren un comitè d'experts externs al sistema universitari de les Illes Balears.

Els serveis de l'AQUIB es regeixen per la gestió de la qualitat, amb un enfocament en l'estàndard UNE ISO 9001:2015. En aquest sentit, l'Agència va superar amb èxit l'auditoria de certificació del seu sistema a principis del 2007 i ha continuat superant les auditories posteriors de seguiment i renovació del certificat. El febrer del 2022, AQUIB va superar amb èxit l'última auditoria externa realitzada per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR).El Consell de Direcció manifesta el seu absolut compromís amb la qualitat de les activitats, serveis i funcionament de l'AQUIB, una entitat que està al servei de la societat i que destaca per l'actuació pròxima, àgil i eficient en els serveis que presta.


MISSIÓ 

L'AQUIB actua per millorar la qualitat de l'Espai d'Educació Superior i Recerca (EEES) de les Illes Balears a través de l'avaluació, certificació i acreditació en l'àmbit de la docència, la recerca, la gestió i la transferència del coneixement. Les actuacions es duen a terme d'acord amb els estàndards internacionals de qualitat.


VISIÓ

L'Agència cerca destacar en matèria de qualitat dins de l'EEES per contribuir a la millora contínua i al desenvolupament de la societat. La condició de membre de ple dret a l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) i el registre en l'European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) facilitarà sinergies amb altres institucions nacionals i internacionals. Aquesta visió implica que l'Agència i els seus col·laboradors actuïn d'acord amb els valors següents:

 1. Autonomia: respectar l'autonomia de totes les institucions què col·labora.
 2. Transparència: desenvolupar les activitats de manera clara i proporcionar informació sobre la seva gestió.
 3. Independència: treballar en el compliment de missió, visió i objectius amb independència plena en les seves actuacions.
 4. Compromís amb la qualitat, innovació i excel·lència: són els pilars fonamentals de la nostra cultura per a promoure la millora contínua en totes les activitats.
 5. Integritat: transmetre confiança a través d'actuacions responsables de l'Agència i dels seus membres.
 6. Orientació cap als grups d'interès: amb una gestió enfocada al compliment de les seves necessitats i expectatives.
 7. Rigor: dur a terme les seves activitats d'acord amb l'exactitud i el rigor tècnic.
 8. Eficiència en la gestió: aconseguir els objectius fent un ús correcte dels recursos, de manera ètica, econòmica i equitativa.
 9. Responsabilitat social: assumir compromisos amb el desenvolupament sostenible i amb l'impacte que té l'Agència en la societat.


El Consell de Direcció encarrega a la Direcció de l'AQUIB l'actualització del sistema de garantia de la qualitat, basat en l'ISO 9001, a partir d'estàndards internacionals. Aquest procés pretén millorar l'eficàcia del sistema, el compliment dels requisits legals i els compromisos organitzatius. Aquest compromís s'estén a tot el personal i als professionals de l'AQUIB.

Actualment, l'Agència s'estructura en òrgans de govern, consultius i tècnics. En els òrgans de govern s'inclouen el president/a, el Consell de Direcció i el director/a. Com a òrgan consultiu, l'Agència disposa de la Comissió Assessora. En l'àmbit tècnic, destaquen la Direcció Tècnica, la Comissió de Garanties, la Comissió Criteria i diverses comissions d'avaluació.

Marc normatiu del sistema universitari
 1. Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari (LOSU).
 2. Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
 3. Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
 4. Llei 6/2023, de 16 de març, on a la disposició final segona es modifica l'article 20 de la Llei 2/2003 de 20 de març.
 5. Llei 2/2003 de 20 de març, d'organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears.
 6. Acord del Consell de Govern del dia 22 d'abril de 2005, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts del Consorci de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears.
 7. Acord del Consell de Govern de dia 13 de desembre de 2002 pel qual s'aprova la creació del consorci de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears i els seus estatuts.
Marc normatiu general
 1. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.
 2. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 3. Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Banner Actividades
Banner Final