ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Qui som?

L’AQUIB

L’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, AQUIB, es l’agència oficial d’avaluació de l’educació superior de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

L’AQUIB té com a objecte l’avaluació, l’acreditació, i la certificació de la qualitat del sistema universitari de les Illes Balears d’acord amb els estàndards acadèmics i socials europeus i internacionals de qualitat.

L’AQUIB va ser creada, sota la forma jurídica de consorci, per mitjà d'un Acord del Consell de Govern de dia 13 de desembre de 2002, produint-se el reconeixement legislatiu que exigeix la LOU en la Llei 2/2003, de 20 de març, d'Organització Institucional del Sistema Universitari de les Illes Balears.

Els criteris en què es basa l'Agència en totes les activitats que duu a terme són els de la transparència, l'autonomia, la independència i la imparcialitat en els procediments, els criteris de valoració i, especialment, en les decisions que afecten els processos d'avaluació, que són preses mitjançant la col·laboració d'experts externs al sistema universitari de les Illes Balears.

Així mateix, des de la seva creació, l’AQUIB ha gestionat la prestació dels seus serveis des del punt de vista de la Gestió de Qualitat, utilitzant com a eina de gestió la norma UNE ISO 9001:2015. L'Agència va superar l'auditoria de certificació del seu sistema de qualitat a principis de 2007 i ha superat les auditories posteriors de seguiment i de renovació del certificat. El mes de febrer de 2022 es va superar l'última auditoria externa de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

El Consell de Direcció manifesta el seu absolut compromís amb la qualitat de les activitats, serveis i funcionament de l'AGÈNCIA DE QUALITAT UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS (AQUIB), entitat que està al servei de la societat i que preval l'actuació pròxima, àgil i eficient en els serveis que presta.

MISSIÓ 

AQUIB centra la seva activitat a contribuir a la millora de la qualitat de l'Espai d'Educació Superior i Recerca de les Illes Balears mitjançant l'avaluació, certificació i acreditació en l'àmbit de la docència, la recerca, la gestió i transferència del coneixement, actuant en línia amb els estàndards internacionals de qualitat.

VISIÓ

La visió de l'AQUIB és ser referent en matèria de qualitat en l'Espai d'Educació Superior i Recerca per la seva contribució a la millora contínua i al desenvolupament de la societat. Per a això, la pertinença com a membre de ple dret a ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) i el registre en EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) permetrà desenvolupar i/o potenciar sinergies amb altres institucions nacionals i internacionals.

La consecució d'aquesta visió es durà a terme sobre la base dels següents valors inherents a les actuacions de totes les persones que col·laboren en l'Agència:

 • Autonomia: respectant l'autonomia de totes les institucions amb les quals col·labora.
 • Transparència: desenvolupant la seva activitat de manera clara i proporcionant informació sobre la seva gestió.
 • Independència: treballant en el compliment de missió, visió i objectius amb independència plena en les seves actuacions.
 • Compromís amb la qualitat, innovació i excel·lència: pilars fonamentals de la nostra cultura que promouen la millora contínua en totes les seves activitats.
 • Integritat: transmetent confiança a través de les actuacions responsables de l'organització i tots els seus membres.
 • Orientació als grups d'interès: amb una gestió enfocada al compliment de les seves necessitats i expectatives.
 • Rigor: duent a terme les seves activitats basant-se en l'exactitud i el rigor tècnic.
 • Eficiència en la gestió: aconseguint els seus objectius fent un ús correcte dels seus recursos, de manera ètica, econòmica i equitativa.
 • Responsabilitat social: assumint compromisos amb el desenvolupament sostenible i sent conscients del seu impacte en la societat.

El Consell de Direcció encomana a la Direcció de AQUIB l'evolució del sistema de garantia de la qualitat, basat en la norma internacional ISO 9001, alineant l'estratègia de l'Agència amb els estàndards i directrius internacionals, potenciant la millora contínua de l'eficàcia del sistema i del compliment dels requisits legals o reglamentaris i de tots els compromisos subscrits per l'organització. Aquest compromís es fa extensiu a tot el personal i a aquells professionals que actuen en nom de AQUIB.


 • Consell de Direcció

  El màxim òrgan de govern de l'Agència és el Consell de Direcció, amb la participació paritària de la Universitat de les Illes Balears, del Consell Social de la UIB i de la Conselleria competent en matèria d'universitats del Govern de les Illes Balears (la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura).


  Composició del Consell de Direcció

  President

  Sr. José Luís Pons Hinojosa

  Vocals designats per la Universitat de les Illes Balears

  Sr. Antoni Bordoy Fernández

  D. Maurici Mus Amézquita

  Vocals designats pel Consell Social de la UIB

  Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà

  Sr. Joan Lloberas Cànaves

  Vocals designats per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

  Sr. José Luís Pons Hinojosa

  Sr. Olga Uría Guerrero

  Secretaria

  Dª Paula Ramis de Ayreflor García-Gutiérrez

 • Comissió Assessora

  La Llei 2/2003 de 20 de març, d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears, estableix al seu article 23, que es podrà crear una comissió tècnica d’assessorament i de supervisió de la qualitat universitària. Aquesta comissió va ser creada el 19 de desembre de 2022 i oficialment constituïda a la seva primera reunió el 6 de març de 2023.


  La Comisió Assessora està composta per:

  Martí Casadesús Fa (Catedràtic d’Universitat d’Organització d’Empreses a la Universitat de Girona). President

  Antoni Buades Capó (Catedràtic d’Universitat de Matemàtica Aplicada a la Universitat de les Illes Balears)

  Marta Fonolleda Riberaygua (Directora de l'Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra)

  María Elena Montero Domínguez (Estudiant de Doctorat d’Educació a la Universidad Complutense de Madrid)

  Vanessa Prados Carrión (Professional independent de la gestió de la qualitat)

  Nestor Torres Darias (Catedràtic d’Universitat de Bioquímica i Biologia Molecular a la Universidad de La Laguna)

  Enrique Barón González (Tècnic de Qualitat de l’Àrea d’Internacionalització de l'AQUIB). Secretari.


  Reglament de la Comissió Assessora (aprovat el 6 de març de 2023).


  Acords de la Comissió Assessora

 • Comissions d'avaluació
 • Comissió de Garanties

  Pendent de creació

El Pla Estratègic de l'Agència es va aprovar en el Consell de Direcció celebrat el 19 de Desembre de 2022.

En ell es detallen les línies estratègiques de l'Agència, així com els objectius i accions concretes marcats per al període 2023-2025.

Pla Estratègic AQUIB 2023-2025

Banner Actividades
Banner Final