ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Transparència

Darrera actualització 10/07/2024

Avaluació externa de la transparència

El 3 de maig de 2023, l'AQUIB va sol·licitar de manera voluntària una avaluació del compliment de les obligacions de Publicitat Activa segons la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAOBG). Aquesta iniciativa s'emmarca dins de les accions estratègiques orientades a reforçar la transparència institucional de l'Agència. El Consell de Transparència i Bon Govern va ser l'òrgan encarregat del procés.

L'Informe d'avaluació (2023) va mostrar un Índex de Compliment de la Informació Obligatòria del 23,1 %. Una vegada implantades les accions de millora corresponents l'Agència va tornar voluntàriament a sol·licitar una avaluació al CTBG el 23 de gener de 2024, que va tenir com a resultat un ICIO del 67,9% (Informe d'avaluació 2024). Tot i l'enorme millora aconsseguida, l'AQUIB assumeix el compromís de treballar activament per millorar el nivell de compliment amb la LTAOBG. L'Agència valora positivament la feina del Consell de Transparència i Bon Govern i agraeix les recomanacions proporcionades en l'informe d'avaluació.

Avaluació externa del compliment de la normativa sobre protecció de dades

L'AQUIB va superar satisfactòriament una auditoria de PRODAT sobre el compliment del Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica de protecció de dades personals i garantia de drets digitals (LOPDGDD). L'Informe sobre el compliment està disponible per a la seva consulta.

Per a qualsevol consulta relacionada amb informació pública de l'Agència o de caràcter general, l'AQUIB ofereix una Instància de contacte.

La Comissió Assessora de l'AQUIB, en la reunió del 6 de març de 2023, va aprovar la revisió del Codi d'ètica de l'AQUIB, amb la finalitat de reforçar el compromís de millora contínua, transparència i excel·lència en la manera d'actuar de l'Agència. Aquest document substitueix el que va aprovar el Consell de Direcció de l'Agència el 25 d'octubre de 2011.

L'AQUIB ha implementat un sistema de gestió de qualitat que es basa en la norma UNE-EN ISO 9001. Això implica la gestió fonamentada en un mapa de processos i el compromís dels òrgans directius de l'Agència amb la Política de qualitat (darrera revisió aprovada el 19 de desembre en el Consell de Direcció de l'AQUIB). La implementació d'aquest sistema és una decisió estratègica que cerca la millora contínua de les accions, els serveis i l'organització de l'Agència, l'adaptació als canvis del sistema universitari de les Illes Balears, l'eficàcia del sistema i el compliment dels requisits legals i compromisos. La norma ISO 9001 guia el funcionament de l'AQUIB i aquest compromís amb la qualitat s'estén a tot el personal i professionals que actuen en nom de l'Agència.

L'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) va concedir el Certificat de Registre d'Empresa a l'AQUIB el març de 2007 i el dret a l'ús de la marca AENOR amb el número ER-0347/2007. La darrera auditoria de seguiment, el febrer de 2023, va confirmar-ne el compliment (v. certificat del SIGQ en castellà o anglès).

El sistema de gestió de qualitat de l'Agència abasta:

  1. L'acreditació i avaluació prèvia del personal docent i investigador contractat en el marc del sistema universitari de les Illes Balears.
  2. La valoració dels mèrits del personal docent i investigador funcionari i contractat a la Universitat de les Illes Balears.
  3. El seguiment d'ensenyances universitàries oficials.
  4. L'avaluació externa de sol·licituds d'ajudes per a la formació del personal investigador.
  5. La renovació de l'acreditació de les ensenyances universitàries oficials.

Mapa de processos

Procediment de Comunicació

El 20 de desembre de 2023, la Direcció de l'Agència va aprovar el Procediment de Comunicació de l'AQUIB. Aquest té com a objectiu establir un sistema per garantir una comunicació efectiva i homogènia a tots els nivells dins de l'Agència. Es centra en la comunicació interna i externa, tant amb els grups d'interès identificats com amb el públic en general. Les responsabilitats inclouen la presa de decisions sobre la política de comunicació, la identificació dels grups d'interès i les seves necessitats informatives, i l'ús dels canals de comunicació que s'han establert per tot el personal. A més, es destaca l'avaluació periòdica i voluntària de la transparència, amb registres de qualitat que inclouen actes de reunions, enquestes de satisfacció i altres documents relacionats amb la comunicació.

L'AQUIB ha desenvolupat el Pla estratègic (2023-2025) que representa el compromís de l'Agència amb l'excel·lència, la innovació i el creixement sostenible. Mitjançant una anàlisi minuciosa dels objectius i reptes de l'Agència, s'ha traçat un camí que serveix de punt de partida per definir els objectius de millora del sistema de gestió. En aquest pla, aprovat pel Consell de Direcció el 19 de desembre del 2022, s'hi estableixen les prioritats estratègiques, objectius clau i les estratègies que guien les actuacions de l'AQUIB.

Informe de seguimient de les accions realitzades en 2023. A continuació, es mostra el percentatge de compliment associat a les accions previstes per al 2023:

Entre els objectius de qualitat de l'AQUIB figuren:

  1. Aconseguir la millora contínua del servei.
  2. Donar la màxima atenció i satisfacció als nostres col·laboradors i sol·licitants.

Per a això, l'AQUIB ha distribuït enquestes tant als seus col·laboradors com als seus sol·licitants amb la finalitat de recollir el grau de satisfacció sobre els serveis prestats per l'Agència. A continuació es mostren els resultats globals per al període 2017-2022:

Programes per la renovació de l'acreditació i seguiment dels ensenyaments universitaris oficials

Valoració de mèrits per a la percepció de complements retributius addicionals

Programa d'avaluació externa de sol·licituds d'ajuts

També es mostren els resultats de satisfacció de les comissions Assessora i Criteria, recollits en 2023:

Resum de la satisfacció de les persones integrants de les comissions Assessora i Criteria

L'avaluació externa d'ajudes es duu a terme seguint el procés aprovat pel Consell de Direcció de l'AQUIB dia 25 de juliol de 2014. A continuació, trobareu els preus públics vigents, aprovats el 20 de desembre de 2023 pel Consell de Direcció de l'Agència:

  1. Preus públics vigents.

Procediment de Comunicació

El 20 de desembre de 2023, la Direcció de l'Agència va aprovar el Procediment de Comunicació de l'AQUIB. Aquest té com a objectiu establir un sistema per garantir una comunicació efectiva i homogènia a tots els nivells dins de l'Agència. Es centra en la comunicació interna i externa, tant amb els grups d'interès identificats com amb el públic en general. Les responsabilitats inclouen la presa de decisions sobre la política de comunicació, la identificació dels grups d'interès i les seves necessitats informatives, i l'ús dels canals de comunicació que s'han establert per tot el personal. A més, es destaca l'avaluació periòdica i voluntària de la transparència, amb registres de qualitat que inclouen actes de reunions, enquestes de satisfacció i altres documents relacionats amb la comunicació.

Banner Actividades
Banner Final