ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Transparència

Portal de transparència

Per a qualsevol consulta relacionada amb la informació pública de l'Agència, així com per qualsevol consulta de caràcter general, l'AQUIB disposa de una Instància genèrica de contacte

Avaluació externa de la transparència de l'Agència

El 3 de maig de 2023 AQUIB va sol·licitar, voluntàriament, una avaluació sobre el compliment de les obligacions de Publicitat Activa segons la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAOBG). L'organisme avaluador va ser el Consell de Transparència i Bon Govern. En el Pla Estratègic de l'Agència s'estableix aquesta acció com una via de millora de la transparència de l'Agència de cara als seus agents d'interès.

En l'Informe d'avaluació sobre el compliment de les obligacions de publicitat activa (AQUIB) es recull que l'Índex de Compliment de la Informació Obligatòria (ICIO) és del 23,1%.

AQUIB es compromet a treballar per a avançar en el grau de compliment de la LTAOBG i agraeix al Consell de Transparència i Bon Govern el treball realitzat i les recomanacions recollides en l'informe.

Avaluació externa sobre el compliment de la normativa sobre protecció de dades

AQUIB va superar una auditoria, realitzada per PRODAT, sobre el compliment del Reglament General de Protecció de Dades i la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia de drets digitals (LOPDGDD). L'informe de compliment és satisfactori. AQUIB posa a disposició l'informe per la seva consulta: Informe LOPD AQUIB.

L'AQUIB, en coherència amb la seva pròpia activitat, ha implantat un sistema de gestió de qualitat basat en la norma UNE-EN ISO 9001, la qual cosa implica una gestió fonamentada en un mapa de processos prèviament establert i el compromís dels òrgans de direcció de l'Agència d'assumir una política de qualitat (darrera revisió aprovada el 19 de desembre de 2022 per el Consell de Direcció de l'AQUIB) en el desenvolupament de totes les accions realitzades per l’AQUIB.

La implantació d'un sistema de gestió de qualitat és una decisió estratègica que ens ha de permetre:

  •  Millorar contínuament les accions, els serveis i l'organització de l’AQUIB.
  • Adaptar-nos als canvis que afronta el sistema universitari de les Illes Balears.
  • Aconseguir un sistema eficaç.
  • Assegurar el compliment dels requisits legals i/o reglamentaris i de tots els compromisos subscrits per l'organització.

El compromís en qualitat es fa extensiu a tot el personal i a aquells professionals que actuen en nom de l’AQUIB.

El 15 de març de 2007, l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació, AENOR, va concedir a l’AQUIB el Certificat de Registre d'Empresa i el dret a l'ús de la marca AENOR amb el número ER-0347/2007, que evidencia la conformitat del sistema de gestió de l’AQUIB amb la norma UNE-EN ISO 9001. El 7 de maig de 2007 es va celebrar en la seu de l'Agència el lliurament de la certificació. 


Al febrer de 2023 s'ha superat l'última auditoria de seguiment (veure certificat en castellà o anglès).

L'abast del sistema de gestió de qualitat és:

  •  L'acreditació i avaluació prèvia del personal docent i investigador contractat en el marc del sistema universitari de les Illes Balears.
  • La valoració dels mèrits del personal docent i investigador funcionari i contractat a la Universitat de les Illes Balears.
  • El seguiment d'ensenyaments universitaris oficials.
  • L'avaluació externa de sol·licituds d'ajudes per a la formació del personal investigador.
  • La renovació de l'acreditació dels ensenyaments universitaris oficials.

Mapa de processos

La Comissió Assesora de l'AQUIB, en la reunió de dia 6 de març de 2023, va aprovar la revisió del Codi d'ètica de l'AQUIB, amb la finalitat de reforçar el compromís de millora contínua, de transparència i d'excel·lència en la manera d'actuar de l'Agència. Aquest document substitueix al que va aprovar el Consell de Direcció de l'Agència el 25 d'octubre de 2011.

En preparació

Tal com estableix el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, prevists en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears publica la informació prevista:

Pagament a proveïdors (2023)

Pagament a proveïdors (2022)

Pagament a proveïdors (2021)

Banner Actividades
Banner Final