ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Docentia

A principis del 2007, l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i d'Acreditació (ANECA), en col·laboració amb les agències d'avaluació autonòmiques, va posar en marxa el Programa de Suport a l'Avaluació de l'Activitat Docent del Professorat Universitari (DOCENTIA). Aquest es va implementar per atendre les demandes de les universitats, així com la necessitat del sistema educatiu de disposar de mecanismes propis per valorar la qualitat de l'activitat docent del seu professorat i així afavorir-ne la millora i el reconeixement.

DOCENTIA considera les directrius per a la Garantia de la Qualitat en l'Espai Europeu d'Educació Superior (ESG), elaborades per la European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), entre les quals es troba la "Garantia de Qualitat del Personal Docent" (ESG 1.4). Aquesta directriu estableix que les institucions han de garantir la qualificació i l'adequació de les competències del seu personal docent. De la mateixa manera, també es contemplen els estàndards establerts per The Joint Commitee of Standards for Educational Evaluation (JCSEE) en el document The Personnel Evaluation Standards.

El gener del 2007, l'ANECA i l'AQUIB van signar un conveni de col·laboració per posar en marxa el programa DOCENTIA, del qual se'n va signar la renovació al febrer de l'any 2022.

Objectiu

L'objectiu del programa DOCENTIA és col·laborar amb les universitats en la creació de mecanismes propis per gestionar la qualitat de l'activitat docent del seu professorat, amb l'objectiu de promoure'n el desenvolupament i el reconeixement.


Fases del programa

Disseny


La universitat desenvolupa el manual d'avaluació de l'activitat docent seguint el model DOCENTIA i el tramet a l'Agència per a la seva avaluació.

Avaluació externa dels dissenys


Una comissió externa avalua el model que s'ha enviat a l'Agència per verificar que compleix amb els criteris i especificacions del model DOCENTIA.

Seguiment de la implantació


S'inicia la implantació dels models que hagin rebut una valoració positiva i, anualment, envien un informe a l'AQUIB.

Certificació i seguiment de la certificació


En concloure la implementació del disseny i superar de manera satisfactòria la fase de seguiment, les universitats estaran en condicions de sol·licitar la certificació dels seus processos d'avaluació. Un cop la implementació hagi estat certificada, la universitat haurà de remetre un informe anual de seguiment associat a la certificació.

 

Desenvolupament de les avaluacions

Les universitats de les Illes Balears desenvoluparan el seu propi model i procediment d'avaluació per a l'activitat docent del seu professorat, d'acord amb el programa DOCENTIA. Aquest model serà enviat a l'AQUIB, qui el valorarà en diverses fases: avaluació del model, seguiment de la seva implementació i certificació.

L'avaluació que realitza l'AQUIB en les diferents fases del programa DOCENTIA es farà amb la guia de l'Agència i una comissió externa d'avaluació, seleccionada d'una base de dades compartida amb l'ANECA, serà l'encarregada de dur-la a terme. Aquests avaluadors hauran rebut formació de l'ANECA i l'AQUIB en coordinació amb altres agències espanyoles.

En el marc del conveni entre l'AQUIB i ANECA, els òrgans d'avaluació de l'ANECA (Comissió d'avaluació del Disseny, Seguiment i Certificació dels models del Programa DOCENTIA i la Comissió per a l'avaluació dels programes AUDIT i DOCENTIA) són els encarregats d'avaluar el model que la universitat envia a l’AQUIB.

La composició de les comissions es pot consultar en l'enllaç següent, a l'apartat de Persones avaluadores per comissions.

El registre nacional d'universitats certificades en el marc del programa DOCENTIA és gestionat per ANECA. Es pot consultar en el següent enllaç:

Registre d'Universitats certificades (programa DOCENTIA)

Banner Actividades
Banner Final