ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Seguiment

El Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i el procediment d'assegurament de la seva qualitat, estableix que després de la implementació d'un títol universitari oficial, cal dur a terme un seguiment tres anys després de la seva implantació o renovació de l'acreditació. Aquest seguiment té com a objectiu verificar la implementació adequada del títol segons el projecte inicial i analitzar-ne els resultats obtinguts. A més, conforma un dels instruments centrals en l'estratègia de millora contínua de la universitat.

La universitat utilitza els instruments previstos en el seu Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIC) i segueix el Protocol per al seguiment i la renovació de l'acreditació de títols oficials, elaborat per la Comissió Universitària per a la Regulació del Seguiment i l'Acreditació (CURSA). La finalitat d'aquest protocol és assegurar l'execució efectiva dels ensenyaments, garantir la disponibilitat d'informació rellevant, detectar deficiències i proposar accions correctives, oferir recomanacions de millora en la implementació del pla d'estudis i identificar bones pràctiques per a fer-ne difusió en el sistema universitari.

En termes generals, el seguiment cerca evidenciar els avanços en el desenvolupament del SGIC del títol, tant en la revisió de l'aplicació del pla d'estudis com en la proposta d'accions per a millorar-ne el disseny i implementació.

  1. Reial Decret 576/2023, de 4 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
  2. Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari (LOSU).
  3. Real decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat.
  4. Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
  5. Reial decret 534/2013, de 12 de juliol, pel qual es modifiquen els Reials decrets 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat; i 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.
  6. Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
  7. Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

La Comissió d'Avaluació de Titulacions (CAT) és l'òrgan tècnic de l'AQUIB responsable dels processos de seguiment i de renovació de l'acreditació dels ensenyaments universitaris oficials. Les guies d'avaluació externa regeixen els criteris del procés d'avaluació que la CAT porta a terme. Així mateix, se'n regulen les funcions i nomenament a través del Reglament de la CAT i dels Panels de l'AQUIB. Tal com s'hi estableix, la CAT es divideix en dues subcomissions:


Subcomissió d'Arts i Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques

Presidenta


Trinidad Barrera López, catedràtica emèrita d'universitat de Literatura Espanyola, Universitat de Sevilla (Arts i Humanitats).

Vocals acadèmics/ques (Arts i Humanitats)


Olga Fernández Soriano, catedràtica d'universitat de Llengua Espanyola (U. Autònoma de Madrid) i Tomás Antonio Mantecón Movellán, catedràtic d'universitat d'Història Moderna (U. de Cantàbria).

Vocals acadèmics/as (Ciències Socials i Jurídiques)


Fuensanta Hernández Pina, catedràtica emèrita honorífica d'universitat de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació (U. de Múrcia); Amalia Morales Villena, professora titular d'universitat de Treball Social (U. de Granada); Andreu Olesti Rayo, catedràtic d'universitat de Dret Internacional Públic; i Jordi Suriñach Caralt, catedràtic d'universitat d'Economia Aplicada (U. de Barcelona).

Vocal estudiant


Celia Martínez González, estudiant de doctorat, Universitat d'Oviedo.

Vocal de qualitat


Amparo Chirivella Ramón, Universitat de València.

Vocal professional


Miguel Albertí Amengual, Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears.

Secretària


Lara García Gimeno, Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears.


Subcomissió de Ciències, Ciències de la Salut, Enginyeria i Arquitectura

Presidenta


Carmen Fenoll Comes, catedràtica d'Universitat de Fisiologia Vegetal, Universidad de Castilla-La Mancha (Ciències).

Vocals acadèmics/as (Ciències)


Francesc Marqués Truyol, catedràtic d'Universitat de Física Aplicada (U. Politècnica de Catalunya) i Olga Busto Busto, professora titular d'universitat de Química Analítica (U. Rovira i Virgili).

Vocals acadèmics/as (Ciències de la Salut)


María del Carmen Carda Batalla, catedràtica d'Universitat d'Histologia (U. de València) i José Miguel Fernández Dols, catedràtic d'universitat de Psicologia Social (U. Politécnica de Madrid).

Vocals acadèmics/ques (Enginyeria i Arquitectura)


María José Escalona Cuaresma, catedràtica d'universitat d'Enginyeria Informàtica (U. de Sevilla) i Dolores C. Pérez Marín, catedràtica d'universitat d'Enginyeria Agrònoma (U. de Còrdova).

Vocal estudiant


Clara Isabel Urbán Martín, estudiant del grau en Sociologia (UNED) i del grau en Magisteri Primària (Universitat Camilo José Cela).

Vocal de qualitat


Sandra Marcos Ortega, Universitat Pontifica de Salamanca.

Vocal professional


Agustí Vergés Aguiló, Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears.

Secretària


Lara García Gimeno, Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears.


Banner Actividades
Banner Final