ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Seguiment

Una vegada implantat un títol oficial, per al que ha d'obtenir prèviament la verificació del Consell d'Universitats i l'autorització de la Comunitat Autònoma, el Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, estableix la necessitat de realitzar un seguiment del mateix fins al moment en el qual hagi de sotmetre's de nou a avaluació per a renovar la seva acreditació. Aquesta renovació en el cas dels Graus i Doctorats ha de ser abans del transcurs de sis anys a comptar des de la data de la seva verificació inicial o des de l'última acreditació i en el cas dels títols de Màster abans del transcurs de quatre anys.

El procés de seguiment té dues funcions principals: comprovar l'adequada implantació del títol d'acord amb el formulat en el projecte inicial presentat per la universitat, i analitzar els principals resultats de la seva posada en marxa.

El procés de seguiment de les titulacions ha de ser un dels instruments centrals de l'estratègia de millora contínua de la universitat.

La universitat és la primera responsable del procés de seguiment de les seves titulacions i ha d'utilitzar els instruments previstos en el seu SGIC per a assegurar la seva qualitat.


El Protocol per al seguiment i la renovació de l'acreditació de títols oficials elaborat per la Comissió Universitària per a la Regulació del Seguiment i l'Acreditació (CURSA) aprovat pel Consell d'Universitats i la Conferència General de Política Universitària al juliol de 2010, estableix el marc general per al desenvolupament d'aquest programa.

El protocol estableix que els propòsits del seguiment dels títols universitaris oficials són:

  1. Assegurar l'execució efectiva dels ensenyaments conforme al recollit en el pla d'estudis del títol implantat, tal com consta en el RUCT juntament amb les modificacions aprovades pel Consell d'Universitats i autoritzades, en el seu cas, per les Comunitats Autònomes.
  2. Assegurar la disponibilitat pública de la informació pertinent i rellevant als diferents agents d'interès del sistema universitari.
  3. Detectar possibles deficiències en el desenvolupament efectiu dels ensenyaments i analitzar les accions realitzades per a la seva esmena.
  4. Aportar recomanacions i/o suggeriments de millora en el transcurs de la implantació del pla d'estudis.
  5. Identificar bones pràctiques per a la seva difusió en el marc del sistema universitari.

Així mateix i amb caràcter general, el seguiment tracta d'evidenciar els progressos en el desenvolupament del Sistema Intern de Garantia de Qualitat (SIGC) del títol tant pel que fa a la revisió de l'aplicació del pla d'estudis com a la proposta d'accions per a millorar el seu disseny i implantació.

La Comissió d'Avaluació de Titulacions (CAT) és l'òrgan tècnic de l'AQUIB responsable dels processos de seguiment i de renovació de l'acreditació dels ensenyaments universitaris oficials.

El seu funcionament es regeix per la Guia d'Avaluació Externa: L'avaluació per la Comissió d'Avaluació de Titulacions. La CAT es divideix en 2 subcomissions:


Subcomissió d'Arts i Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques

Presidenta

Trinidad Barrera López (Arts i Humanitats)

Vocals acadèmics y acadèmiques (Arts i Humanitats)

Olga Fernández Soriano

Tomás Antonio Mantecón Movellán

Vocals acadèmics i acadèmiques (Ciències Sociales i Jurídiques)

Fuensanta Hernández Pina

Amalia Morales Villena

Andreu Olesti Rayo

Jordi Suriñach Caralt

Vocal estudiant

María Jesús Blanco Sánchez (Universidad de Pablo de Olavide).

Vocal qualitat

Amparo Chirivella Ramón (Universitat de València).

Vocal professional

Miguel Albertí Amengual (Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears).

Secretari

Juan Carlos García Reyes (AQUIB).

Subcomissió de Ciències

Presidenta

Carmen Fenoll Comes (Ciències)

Vocals acadèmics i acadèmiques (Ciències)

Francesc Marques Truyol

Vacant

Vocals acadèmics i acadèmiques (Ciències de la Salut)

María del Carmen Carda Batalla

José Joaquín Mira Solves

Vocals acadèmics i académiques (Enginyeria i Arquitectura)

Maria José Escalona Cuaresma

Dolores C. Pérez Marín

Vocal estudiant

José Carlos Pulido Pascual (Universidad Carlos III de Madrid)

Vocal qualitat

Santiago Roca Martín (Universitat Politècnica de Catalunya)

Vocal professional

Agustí Vergés Aguiló (Colegio Oficial de Químicos de las Illes Balears).

Secretari

Juan Carlos García Reyes (AQUIB).

Banner Actividades
Banner Final