ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Mèrits retributius del PDI

Dia 11 de febrer de 2017 es va publicar el Decret 7/2017, de 10 de febrer, pel qual es regulen els complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Aquest Decret estableix i regula el règim dels complements retributius addicionals del personal docent i investigador (PDI) i funcionari i contractat de la UIB. Així mateix, pretén eliminar duplicitats administratives.

Els complements retributius que es poden percebre són:

  1. Complement retributiu d'estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent.
  2. Complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat investigadora.
  3. Complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'excel·lència investigadora i la transferència de coneixement.

Resolució del director general de Política Universitària i d'Ensenyament Superior de 13 de febrer de 2017 per la qual s'aprova el protocol d'avaluació establert en el Decret 7/2017, de 10 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears.

El Decret 7/2017, de 10 de febrer, pel qual es regulen els complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears, estableix, en el seu article 12.1, que el Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears ha de nomenar una comissió d’avaluació integrada per cinc membres titulars -entre els quals s’ha de designar un president, un secretari i tres vocals, que han d’exercir les funcions pròpies del càrrec en un òrgan col·legiat- i dos suplents. Aquests membres s’han de seleccionar entre doctors amb més de dotze anys d’experiència docent i/o investigadora.

La Comissió d’Avaluació de Complements Retributius Addicionals està formada per:

President: Dr. Pedro Antonio Munar Bernat 

Vocal primera i vicepresidenta: Dra. Maria del Pilar Roca Salom 

Vocal segona: Dra. Balbina Nogales Fernández 

Vocal tercer i sotssecretari: Dr. Manuel Antonio Calvo Trías 

Secretària: Dra. Susana Simal Florindo 

Suplent: Dra. Antònia Paniza Fullana 

Suplent: Dr. Xavier Varona Gómez 


Aquesta Comissió d'Avaluació va ser nomenada el 21/12/2022

Banner Actividades
Banner Final