ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Mèrits retributius del PDI

Dia 11 de febrer de 2017 es va publicar el Decret 7/2017, de 10 de febrer, pel qual es regulen els complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Aquest Decret estableix i regula el règim dels complements retributius addicionals del personal docent i investigador (PDI) i funcionari i contractat de la UIB. Així mateix, pretén eliminar duplicitats administratives.

Els complements retributius que es poden percebre són:

  1. Complement retributiu d'estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent.
  2. Complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat investigadora.
  3. Complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'excel·lència investigadora i la transferència de coneixement.

El Decret 7/2017, de 10 de febrer, pel qual es regulen els complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears, estableix, en l'article 12.1, que el Consell de Direcció de l’AQUIB ha de nomenar una comissió d’avaluació. Per això, l'AQUIB va crear la Comissió d'Avaluació de Complements Retributius Addicionals (CACRA) (v. Nomenament de la Comissió). Aquesta l'integrem cinc membres titulars, d'entre els quals es designa un president, un secretari i tres vocals, que han d’exercir les funcions pròpies del càrrec en un òrgan col·legiat, així com dos suplents. Aquests membres s’han de triar d'entre doctors amb més de dotze anys d’experiència docent o investigadora.

Membres

  1. President Dr. Pedro Antonio Munar Bernat 
  2. Vocal primera i vicepresidenta Dra. Maria del Pilar Roca Salom 
  3. Vocal segona Dra. Balbina Nogales Fernández 
  4. Vocal tercer i sotssecretari Dr. Manuel Antonio Calvo Trías 
  5. Secretària Dra. Susana Simal Florindo 
  6. Suplent Dra. Antònia Paniza Fullana 
  7. Suplent Dr. Xavier Varona Gómez 
Banner Actividades
Banner Final