ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Renovació de l'acreditació

Presentació

L’AQUIB, com a agència de garantia externa de la qualitat de l'educació superior a les Illes Balears, duu a terme els treballs d'avaluació per a la renovació de l'acreditació dels títols universitaris oficials a les Illes Balears. L’avaluació s’ha de dur a terme abans dels 6 anys en els Graus de 240 crèdits, Màsters i Doctorats, i abans dels 8 anys en els Graus de 300 o 360 crèdits.

El procés de renovació de l'acreditació té com a principal objectiu comprovar el compliment dels compromisos adquirits en la memòria de verificació i avaluar els resultats del títol, garantint la seva qualitat i amb això, recomanar o no la continuïtat de la impartició del mateix fins a la següent renovació de l'acreditació. Aquests resultats se centraran, entre altres aspectes, en la comprovació de l'adquisició de competències per part dels estudiants, el personal acadèmic, en els recursos materials i serveis que suporten el desenvolupament del títol, i en l'anàlisi de l'evolució dels resultats d'aquest.

Aquest procés està organitzat en diverses fases:

Autoavaluació: la universitat descriu i valora la situació del títol respecte als criteris i directrius establerts. El resultat és l'Informe d'autoavaluació.

Visita externa: un grup d'avaluadors externs (panell d'experts), nomenats per l'AQUIB, analitza l'Informe d'autoavaluació i realitza una visita al centre/s on s'imparteix el títol a fi de contrastar la informació recollida i emetre una valoració argumentada respecte als elements contemplats en el model d'avaluació. El resultat d'aquesta fase és l'Informe de visita.

Avaluació per la Comissió d'Avaluació de Titulacions (CET): les comissions d'acreditació d’AQUIB valoraran l'Informe d'autoavaluació, l'Informe de visita, la resta d'informació disponible i emetran la proposta justificada d'informe, que s'enviarà a la universitat perquè puguin presentar al·legacions en el termini de 20 dies hàbils. Una vegada transcorregut el termini d'al·legacions, la comissió d'acreditació emetrà un Informe final de renovació de l'acreditació en termes favorables o desfavorables a la renovació de l'acreditació que remetrà a la universitat, al Consell d'Universitats, al Ministeri d'Educació i a la comunitat autònoma o comunitats autònomes corresponents.

Rebut l'informe, el Consell d'Universitats dictarà la corresponent resolució, no més tard dels sis mesos des de la sol·licitud de la Universitat, i la notificarà a la Universitat en els 3 dies hàbils després d'haver-la aprovat, i la comunicarà al Ministeri d'Universitats, a la Comunitat Autònoma o Comunitats Autònomes interessades i a l'AQUIB.

La Comissió d'Avaluació de Titulacions (CET) és l'òrgan tècnic de l'AQUIB responsable dels processos de seguiment i de renovació de l'acreditació dels ensenyaments universitaris oficials.

El seu funcionament es regeix per la Guia d'Avaluació Externa: L'avaluació per la Comissió d'Avaluació de Titulacions. La CET es divideix en 2 subcomissions:


Subcomissió d'Arts i Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques

Presidenta

Trinidad Barrera López (Arts i Humanitats)

Vocals acadèmics y acadèmiques (Arts i Humanitats)

Olga Fernández Soriano

Tomás Antonio Mantecón Movellán

Vocals acadèmics i acadèmiques (Ciències Sociales i Jurídiques)

Fuensanta Hernández Pina

Amalia Morales Villena

Andreu Olesti Rayo

Jordi Suriñach Caralt

Vocal estudiant

María Jesús Blanco Sánchez (Universidad de Pablo de Olavide).

Vocal qualitat

Amparo Chirivella Ramón (Universitat de València).

Vocal professional

Miguel Albertí Amengual (Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears).

Secretari

Juan Carlos García Reyes (AQUIB).

Subcomissió de Ciències

Presidenta

Carmen Fenoll Comes (Ciències)

Vocals acadèmics i acadèmiques (Ciències)

Francesc Marques Truyol

Vacant

Vocals acadèmics i acadèmiques (Ciències de la Salut)

María del Carmen Carda Batalla

José Miguel Fernández Dols

Vocals acadèmics i académiques (Enginyeria i Arquitectura)

Maria José Escalona Cuaresma

Dolores C. Pérez Marín

Vocal estudiant

José Carlos Pulido Pascual (Universidad Carlos III de Madrid)

Vocal qualitat

Santiago Roca Martín (Universitat Politècnica de Catalunya)

Vocal professional

Agustí Vergés Aguiló (Colegio Oficial de Químicos de las Illes Balears).

Secretari

Juan Carlos García Reyes (AQUIB).

La visita d'avaluació externa a la universitat es realitza per un panel d'experts, nomenat sobre la base d'uns criteris tècnics.

Els panels corresponents al periode 2022-2023 són:

P1/2023

Nomenament

Títol a avaluar: Programa de doctorat en Psicologia (TPSI)

Data de la visita: 8 de juny de 2023

Composició:


P2/2023

Nomenament

Títol a avaluar: Programa de doctorat en Filologia y Filosofia (TFIF)

Data de la visita: 30 de maig de 2023

Composició:

Banner Actividades
Banner Final