ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Renovació de l'acreditació

Renovació de l'acreditació

L’AQUIB s'encarrega dels processos d'avaluació per a la renovació de l'acreditació dels títols universitaris oficials de les Illes Balears. En els graus de 240 crèdits, així com en els màsters i programes de doctorat, s'ha de dur a terme abans dels sis anys. En el cas dels estudis de 300 o 360 crèdits, es realitza abans dels vuit anys.

L'objectiu principal d'aquest procés és comprovar que es compleixen els compromisos adquirits en la memòria verificada i avaluar els resultats del títol, de manera que se'n garanteixi la qualitat. Amb això, es recomanarà, o no, la continuïtat de la impartició de la titulació fins a la següent renovació de l'acreditació. Aquests resultats se centren, entre altres aspectes, en comprovar l'adquisició de competències per part de l'alumnat, del personal acadèmic, en els recursos materials i serveis que es posen a disposició per al desenvolupament del títol i en l'anàlisi de l'evolució dels resultats de la titulació.

Autoavaluació


La universitat descriu i valora el títol a partir dels criteris i de les directrius que s'han establert. Resultat: Informe d'autoavaluación (IA).

Visita externa


El Panell de persones expertes, que l'AQUIB designa, abalitzen l'IA i visiten els centres d'impartició del títol per a verificar-ne la documentació i ementre'n una valoració fonamentada sobre els aspectes inclosos en el model d'avaluació. Resultat: Evidència de visita (EV).

Avaluació CAT


Les subcomissions de la Comissió d'Avaluació de Titulacions (CAT) avaluen el IA, l'EV i tota la informació disponible. Amb base en això, emeten una proposta justificada d'informe, que s'envia a la universitat perquè pugui presentar al·legacions en un termini de 20 dies hàbils. En concloure aquest període, la CAT redacta un Informe final de renovació de l'acreditació (IFA) en termes favorables o desfavorables respecte a la renovació de l'acreditació. Aquest s'envia a la universitat, al Consell d'Universitats (CU), al Ministeri d'Universitats i a la/les comunitats autònomes corresponents. Resultat: Informe final de renovación de l'acreditació (IFA)

Resolució


En rebre l'informe, el CU dicta la corresponent resolució, en un període que no superi els sis mesos des de la sol·licitud de la universitat, i la notifica a la universitat en els tres dies hàbils després d'haver-la aprovat. Així mateix, la comunica al Ministeri d'Universitats, a la/les comunitats autònomes i a l'AQUIB. Resultat: Resolució.


 1. Reial Decret 576/2023, de 4 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
 2. Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari (LOSU).
 3. Real decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat.
 4. Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
 5. Reial decret 534/2013, de 12 de juliol, pel qual es modifiquen els Reials decrets 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat; i 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.
 6. Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
 7. Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

La Comissió d'Avaluació de Titulacions (CAT) és l'òrgan tècnic de l'AQUIB responsable dels processos de seguiment i de renovació de l'acreditació dels ensenyaments universitaris oficials. Les guies d'avaluació externa regeixen els criteris del procés d'avaluació que la CAT porta a terme. Així mateix, les seves funcions i nomenament es regulen amb el Reglament de nomenament de la CAT i dels Panels de l'AQUIB. Tal com s'hi estableix, la CAT es divideix en dues subcomissions:

Subcomissió d'Arts i Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques

 1. Presidenta Trinidad Barrera López (Arts i Humanitats)
 2. Vocals acadèmics/es (Arts i Humanitats) Olga Fernández Soriano i Tomás Antonio Mantecón Movellán
 3. Vocals acadèmics/es (Ciències Socials i Jurídiques) Fuensanta Hernández Pina, Amalia Morales Villena, Andreu Olesti Rayo i Jordi Suriñach Caralt
 4. Vocal estudiant María Jesús Blanco Sánchez
 5. Vocal de qualitat Amparo Chirivella Ramón
 6. Vocal professional Miguel Albertí Amengual
 7. Secretari: Juan Carlos García Reyes (AQUIB)

Subcomissió de Ciències, Ciències de la Salut, Enginyeria i Arquitectura

 1. Presidenta: Carmen Fenoll Comes (Ciències)
 2. Vocals acadèmics/es (Ciències) Francesc Marques Truyol
 3. Vocals acadèmics/es (Ciències de la Salut) María del Carmen Carda Batalla i José Joaquín Mira Solves
 4. Vocals acadèmics/es (Enginyeria i Arquitectura) María José Escalona Cuaresma i Dolores C. Pérez Marín
 5. Vocal estudiant José Carlos Pulido Pascual
 6. Vocal de qualitat Santiago Roca Martín
 7. Vocal professional Agustí Vergés Aguiló
 8. Secretari: Juan Carlos García Reyes (AQUIB)

Un Panel de persones expertes, com a part del procés de renovació de l'acreditació d'una titulació, s'encarrega de dur a terme la visita a la universitat. La selecció d'aquest comitè es realitza seguint criteris tècnics específics. A continuació, es presenten els Panels designats per a aquesta tasca, organitzats segons l'any de la visita:

 1. Panel de persones expertes (2023)
 2. Panel de persones expertes (2022)
 3. Panel de persones expertes (2021)
 4. Panel de persones expertes (2020)
 5. Panel de persones expertes (2019)
 6. Panel de persones expertes (2018)
 7. Panel de persones expertes (2017)

Banner Actividades
Banner Final