ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Acreditació del professorat contractat

Els programes d'avaluació del professorat universitari tenen com a objectiu general millorar la qualitat de la docència i la recerca, garantint el mèrit i la capacitat en la selecció i l'accés a les diferents figures de personal docent i investigador en les Universitats.

La Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats exigeix la prèvia avaluació positiva de l'activitat dels doctors com a requisit per a la seva contractació per part de les Universitats Públiques per a les figures de professor contractat doctor i professor ajudant doctor.

L'objecte d'aquest programa és dur a terme aquesta avaluació per a l'acreditació del personal docent i investigador per a l'accés a les places de les figures esmentades anteriorment del sistema universitari de les Illes Balears.

Des de 2004 l’AQUIB, en l'exercici de les seves competències com a òrgan d'avaluació externa del sistema universitari de les Illes Balears, desenvolupa aquest programa amb la finalitat de garantir la idoneïtat de les persones sol·licitants per a accedir a la contractació per part de la universitat en les figures contractuals previstes en la Llei, per a garantir l'acreditació de la qualitat així com la millora de l'activitat docent i investigadora.

Poden sol·licitar l'avaluació prèvia de l'activitat docent i investigadora per a la contractació com a professor contractat doctor i professor ajudant doctor, aquelles persones que estiguin en possessió del títol de doctor.

El procediment d'avaluació ve regulat pel Decret 178/2003, de 31 d'octubre pel qual es regula el procediment per a obtenir l'avaluació i l'acreditació de la AQUIB. 

En aquest Decret s'estableix que AQUIB ha d'elaborar i aprovar els criteris d'avaluació per a cadascuna de les figures, i ha de publicar-los en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Els criteris vigents estan publicats en el BOIB número 111 de 2013: Acord 1/2013, del Consell de Direcció de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, pel qual es fan públics els criteris per a avaluar les figures contractuals de professors contractats doctors i professors ajudants doctors.

L'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears convoca la presentació de sol·licituds d'avaluació prèvia de l'activitat per a la contractació de professorat de les figures de professor ajudant doctor i professor contractat doctor amb caràcter general, una vegada a l'any. En qualsevol cas, l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears pot fer totes les convocatòries extraordinàries que consideri oportunes. Aquesta convocatòria es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que estableix els terminis de presentació d'instàncies de sol·licitud i de tota la documentació que la normativa vigent exigeixi.

Convocatòria 2022

La convocatòria s'ha publicat en el BOIB número 118 de 8 de setembre de 2022. El termini per a presentar les sol·licituds és de trenta dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Per tant, el termini per a presentar les sol·licituds és de dia 28 de setembre a dia 28 d'octubre de 2022.

Convocatòria (pdf)

Preguntes freqüents (pdf)

Presentació de documentació

La documentació per a l'avaluació s'ha de presentar a través de l'aplicació informàtica AvaPro (http://avapro.aquib.org), i és la següent:

 • Una única sol·licitud (model normalitzat en l'aplicació informàtica).
 • Document acreditatiu de la identitat del sol·licitant (DNI, passaport o NIE).
 • Curriculum vitae, emplenat electrònicament conforme al model normalitzat disponible a través de l'aplicació informàtica.
 • Títol de doctor o el document acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol.
 • Declaració de veracitat (model normalitzat en l'aplicació informàtica).
 • Justificant de pagament de la taxa en el termini previst en la convocatòria i, si escau, la justificació de la bonificació.
 • Documentació acreditativa dels mèrits.


A més, la sol·licitud i la declaració de veracitat han de presentar-se en paper i amb la signatura original, a la seu de l'AQUIB (ParcBit, Edifici Naorte A, local 5, 07121, Palma) o en qualsevol dels registres a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'horari del registre de l'AQUIB és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

 • Informació sobre el pagament de la taxa

  D'acord amb la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la disposició final segona de la Llei 12/2012, de 26 de setembre, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i amb la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 3 de gener de 2022 per la qual s'estableix l'actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, s'estableix una taxa per a tramitar cada sol·licitud d'avaluació per a l'acreditació dels professors.


  L'import de la taxa és de 53,90 € per a l'avaluació de cada figura contractual. Tenen dret a obtenir exempcions o bonificacions de la taxa:

  - Els membres de famílies nombroses tenen dret a la bonificació de les taxes, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.

  • Família nombrosa o monoparental de categoria general: bonificació del 50% de les taxes.
  • Família nombrosa o monoparental de categoria especial: bonificació del 100% de les taxes.

  - Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes tenen dret a l'exempció total de taxes, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció.

  - Les víctimes de violència de gènere tenen dret a l'exempció total de taxes, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s'acredita presentant qualsevol dels documents previstos en la normativa vigent.

  - Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial i les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, tenen dret a l'exempció total de taxes, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció.

  - Les persones que estan en situació d'atur: exempció del 50% de les taxes. Aquesta condició ha d'acreditar-se documentalment en el moment de presentar la sol·licitud.


  Aquest pagament ha de realitzar-se mitjançant un ingrés en el compte de l'AQUIB (Bankia, IBAN: ES77 2038 3471 2064 0000 1898) indicant cognoms i nom de la persona sol·licitant i la figura a avaluar.

Les avaluacions les han de fer persones avaluadores independents, externes i expertes en el camp científic que correspongui a través de comitès d'avaluació que s'organitzen en camps científics amb les àrees de coneixement adscrites a cadascun. Els comitès d'avaluació per a la present convocatòria són:

 • 2022

  Actualment aquesta convocatòria està pendent de resolució

 • 2021

  Sobre un total de 101 sol·licituds rebudes, un 63,37% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 58,42% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 59,32%

  Avaluació negativa: 40,68%

  Professor ajudant doctor - 41,58% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 69,05%

  Avaluació negativa: 30,95%

 • 2020-2016

  2020

  Sobre un total global de 112 sol·licituds avaluades, un 65,18% va obtenir una avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 55,36% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 61,29%

  Avaluació negativa: 38,71%

  Professor ajudant doctor - 44,64% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 70,00%

  Avaluació negativa: 30,00%

  2019

  Sobre un total global de 100 sol·licituds avaluades, un 67% va obtenir una avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 59,00% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 64,41%

  Avaluació negativa: 35,59%

  Professor ajudant doctor - 41,00% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 70,73%

  Avaluació negativa: 29,27%

  2018

  Sobre un total global de 90 sol·licituds avaluades, un 68,89% va obtenir una avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 53,33% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 68,75%

  Avaluació negativa: 31,25%

  Professor ajudant doctor - 46,67% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 69,05%

  Avaluació negativa: 30,95%

  2017

  Sobre un total global de 90 sol·licituds avaluades, un 55,21% va obtenir una avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 50,00% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 54,17%

  Avaluació negativa: 45,83%

  Professor ajudant doctor - 50,00% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 56,25%

  Avaluació negativa: 43,75%

  2016

  Sobre un total de 151 sol·licituds avaluades, un 69,54% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 52,98% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 67,50%

  Avaluació negativa: 32,50%

  Professor ajudant doctor - 47,02% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 71,83%

  Avaluació negativa: 28,17%

 • 2015-2011

  2015

  Sobre un total de 96 sol·licituds avaluades, un 65,63% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 57,29% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 58,18%

  Avaluació negativa: 41,82%

  Professor ajudant doctor - 42,71% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 75,61%

  Avaluació negativa: 24,39%

  2014

  Sobre un total de 45 sol·licituds rebudes, un 57,78% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 71,11% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 53,13%

  Avaluació negativa: 46,88%

  Professor ajudant doctor - 28,89% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 69,23%

  Avaluació negativa: 30,77%

  2013

  Sobre un total de 76 sol·licituds rebudes, un 77,63% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 60,53% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 71,74%

  Avaluació negativa: 28,26%

  Professor ajudant doctor - 39,47% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 86,67%

  Avaluació negativa: 13,33%

  2012

  Sobre un total de 103 sol·licituds rebudes, un 1,94% no complien els requisits mínims per a ser avaluades. De les sol·licituds restants, un 57,43% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 62,38% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 53,97%

  Avaluació negativa: 46,03%

  Professor ajudant doctor - 35,64% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 63,89%

  Avaluació negativa: 36,11%

  Professor col·laborador - 1,98% del total de sol·licituds avaluades

  Informe favorable: 50,00%

  Informe desfavorable: 50,00%

  2011

  Sobre un total de 221 sol·licituds rebudes, un 6,33% no complien els requisits mínims per a ser avaluades. De les sol·licituds restants, un 57,07% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 64,39% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 52,27%

  Avaluació negativa: 47,73%

  Professor ajudant doctor - 29,27% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 66,67%

  Avaluació negativa: 33,33%

  Professor col·laborador - 6,34% del total de sol·licituds avaluades

  Informe favorable: 61,54%

  Informe desfavorable: 38,46%

Banner Actividades
Banner Final

Comitès d'Avaluació de Professorat (CEP)

Els programes d'avaluació del professorat universitari tenen com a objectiu general millorar la qualitat de la docència i la recerca, garantint el mèrit i la capacitat en la selecció i l'accés a les diferents figures de personal docent i investigador en les Universitats.

La Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats exigeix la prèvia avaluació positiva de l'activitat dels doctors com a requisit per a la seva contractació per part de les Universitats Públiques per a les figures de professor contractat doctor i professor ajudant doctor.

L'objecte d'aquest programa és dur a terme aquesta avaluació per a l'acreditació del personal docent i investigador per a l'accés a les places de les figures esmentades anteriorment del sistema universitari de les Illes Balears.

Des de 2004 l’AQUIB, en l'exercici de les seves competències com a òrgan d'avaluació externa del sistema universitari de les Illes Balears, desenvolupa aquest programa amb la finalitat de garantir la idoneïtat de les persones sol·licitants per a accedir a la contractació per part de la universitat en les figures contractuals previstes en la Llei, per a garantir l'acreditació de la qualitat així com la millora de l'activitat docent i investigadora.

Poden sol·licitar l'avaluació prèvia de l'activitat docent i investigadora per a la contractació com a professor contractat doctor i professor ajudant doctor, aquelles persones que estiguin en possessió del títol de doctor.

El procediment d'avaluació ve regulat pel Decret 178/2003, de 31 d'octubre pel qual es regula el procediment per a obtenir l'avaluació i l'acreditació de la AQUIB. 

En aquest Decret s'estableix que AQUIB ha d'elaborar i aprovar els criteris d'avaluació per a cadascuna de les figures, i ha de publicar-los en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Els criteris vigents estan publicats en el BOIB número 111 de 2013: Acord 1/2013, del Consell de Direcció de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, pel qual es fan públics els criteris per a avaluar les figures contractuals de professors contractats doctors i professors ajudants doctors.

L'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears convoca la presentació de sol·licituds d'avaluació prèvia de l'activitat per a la contractació de professorat de les figures de professor ajudant doctor i professor contractat doctor amb caràcter general, una vegada a l'any. En qualsevol cas, l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears pot fer totes les convocatòries extraordinàries que consideri oportunes. Aquesta convocatòria es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que estableix els terminis de presentació d'instàncies de sol·licitud i de tota la documentació que la normativa vigent exigeixi.

Convocatòria 2022

La convocatòria s'ha publicat en el BOIB número 118 de 8 de setembre de 2022. El termini per a presentar les sol·licituds és de trenta dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Per tant, el termini per a presentar les sol·licituds és de dia 28 de setembre a dia 28 d'octubre de 2022.

Convocatòria (pdf)

Preguntes freqüents (pdf)

Presentació de documentació

La documentació per a l'avaluació s'ha de presentar a través de l'aplicació informàtica AvaPro (http://avapro.aquib.org), i és la següent:

 • Una única sol·licitud (model normalitzat en l'aplicació informàtica).
 • Document acreditatiu de la identitat del sol·licitant (DNI, passaport o NIE).
 • Curriculum vitae, emplenat electrònicament conforme al model normalitzat disponible a través de l'aplicació informàtica.
 • Títol de doctor o el document acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol.
 • Declaració de veracitat (model normalitzat en l'aplicació informàtica).
 • Justificant de pagament de la taxa en el termini previst en la convocatòria i, si escau, la justificació de la bonificació.
 • Documentació acreditativa dels mèrits.


A més, la sol·licitud i la declaració de veracitat han de presentar-se en paper i amb la signatura original, a la seu de l'AQUIB (ParcBit, Edifici Naorte A, local 5, 07121, Palma) o en qualsevol dels registres a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'horari del registre de l'AQUIB és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

 • Informació sobre el pagament de la taxa

  D'acord amb la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la disposició final segona de la Llei 12/2012, de 26 de setembre, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i amb la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 3 de gener de 2022 per la qual s'estableix l'actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, s'estableix una taxa per a tramitar cada sol·licitud d'avaluació per a l'acreditació dels professors.


  L'import de la taxa és de 53,90 € per a l'avaluació de cada figura contractual. Tenen dret a obtenir exempcions o bonificacions de la taxa:

  - Els membres de famílies nombroses tenen dret a la bonificació de les taxes, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.

  • Família nombrosa o monoparental de categoria general: bonificació del 50% de les taxes.
  • Família nombrosa o monoparental de categoria especial: bonificació del 100% de les taxes.

  - Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes tenen dret a l'exempció total de taxes, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció.

  - Les víctimes de violència de gènere tenen dret a l'exempció total de taxes, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s'acredita presentant qualsevol dels documents previstos en la normativa vigent.

  - Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial i les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, tenen dret a l'exempció total de taxes, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció.

  - Les persones que estan en situació d'atur: exempció del 50% de les taxes. Aquesta condició ha d'acreditar-se documentalment en el moment de presentar la sol·licitud.


  Aquest pagament ha de realitzar-se mitjançant un ingrés en el compte de l'AQUIB (Bankia, IBAN: ES77 2038 3471 2064 0000 1898) indicant cognoms i nom de la persona sol·licitant i la figura a avaluar.

Les avaluacions les han de fer persones avaluadores independents, externes i expertes en el camp científic que correspongui a través de comitès d'avaluació que s'organitzen en camps científics amb les àrees de coneixement adscrites a cadascun. Els comitès d'avaluació per a la present convocatòria són:

 • 2022

  Actualment aquesta convocatòria està pendent de resolució

 • 2021

  Sobre un total de 101 sol·licituds rebudes, un 63,37% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 58,42% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 59,32%

  Avaluació negativa: 40,68%

  Professor ajudant doctor - 41,58% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 69,05%

  Avaluació negativa: 30,95%

 • 2020-2016

  2020

  Sobre un total global de 112 sol·licituds avaluades, un 65,18% va obtenir una avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 55,36% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 61,29%

  Avaluació negativa: 38,71%

  Professor ajudant doctor - 44,64% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 70,00%

  Avaluació negativa: 30,00%

  2019

  Sobre un total global de 100 sol·licituds avaluades, un 67% va obtenir una avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 59,00% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 64,41%

  Avaluació negativa: 35,59%

  Professor ajudant doctor - 41,00% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 70,73%

  Avaluació negativa: 29,27%

  2018

  Sobre un total global de 90 sol·licituds avaluades, un 68,89% va obtenir una avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 53,33% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 68,75%

  Avaluació negativa: 31,25%

  Professor ajudant doctor - 46,67% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 69,05%

  Avaluació negativa: 30,95%

  2017

  Sobre un total global de 90 sol·licituds avaluades, un 55,21% va obtenir una avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 50,00% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 54,17%

  Avaluació negativa: 45,83%

  Professor ajudant doctor - 50,00% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 56,25%

  Avaluació negativa: 43,75%

  2016

  Sobre un total de 151 sol·licituds avaluades, un 69,54% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 52,98% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 67,50%

  Avaluació negativa: 32,50%

  Professor ajudant doctor - 47,02% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 71,83%

  Avaluació negativa: 28,17%

 • 2015-2011

  2015

  Sobre un total de 96 sol·licituds avaluades, un 65,63% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 57,29% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 58,18%

  Avaluació negativa: 41,82%

  Professor ajudant doctor - 42,71% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 75,61%

  Avaluació negativa: 24,39%

  2014

  Sobre un total de 45 sol·licituds rebudes, un 57,78% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 71,11% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 53,13%

  Avaluació negativa: 46,88%

  Professor ajudant doctor - 28,89% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 69,23%

  Avaluació negativa: 30,77%

  2013

  Sobre un total de 76 sol·licituds rebudes, un 77,63% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 60,53% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 71,74%

  Avaluació negativa: 28,26%

  Professor ajudant doctor - 39,47% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 86,67%

  Avaluació negativa: 13,33%

  2012

  Sobre un total de 103 sol·licituds rebudes, un 1,94% no complien els requisits mínims per a ser avaluades. De les sol·licituds restants, un 57,43% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 62,38% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 53,97%

  Avaluació negativa: 46,03%

  Professor ajudant doctor - 35,64% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 63,89%

  Avaluació negativa: 36,11%

  Professor col·laborador - 1,98% del total de sol·licituds avaluades

  Informe favorable: 50,00%

  Informe desfavorable: 50,00%

  2011

  Sobre un total de 221 sol·licituds rebudes, un 6,33% no complien els requisits mínims per a ser avaluades. De les sol·licituds restants, un 57,07% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 64,39% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 52,27%

  Avaluació negativa: 47,73%

  Professor ajudant doctor - 29,27% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 66,67%

  Avaluació negativa: 33,33%

  Professor col·laborador - 6,34% del total de sol·licituds avaluades

  Informe favorable: 61,54%

  Informe desfavorable: 38,46%

Banner Actividades
Banner Final