ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Acreditació del professorat contractat

Els programes d'avaluació del professorat universitari tenen com a objectiu general millorar la qualitat de la docència i la recerca, garantint el mèrit i la capacitat en la selecció i l'accés a les diferents figures de personal docent i investigador en les Universitats.

La Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats exigeix la prèvia avaluació positiva de l'activitat dels doctors com a requisit per a la seva contractació per part de les Universitats Públiques per a les figures de professor contractat doctor i professor ajudant doctor.

L'objecte d'aquest programa és dur a terme aquesta avaluació per a l'acreditació del personal docent i investigador per a l'accés a les places de les figures esmentades anteriorment del sistema universitari de les Illes Balears.

Des de 2004 l’AQUIB, en l'exercici de les seves competències com a òrgan d'avaluació externa del sistema universitari de les Illes Balears, desenvolupa aquest programa amb la finalitat de garantir la idoneïtat de les persones sol·licitants per a accedir a la contractació per part de la universitat en les figures contractuals previstes en la Llei, per a garantir l'acreditació de la qualitat així com la millora de l'activitat docent i investigadora.

Poden sol·licitar l'avaluació prèvia de l'activitat docent i investigadora per a la contractació com a professor contractat doctor i professor ajudant doctor, aquelles persones que estiguin en possessió del títol de doctor.

El procediment d'avaluació ve regulat pel Decret 178/2003, de 31 d'octubre pel qual es regula el procediment per a obtenir l'avaluació i l'acreditació de la AQUIB. 

En aquest Decret s'estableix que AQUIB ha d'elaborar i aprovar els criteris d'avaluació per a cadascuna de les figures, i ha de publicar-los en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Els criteris vigents estan publicats en el BOIB número 111 de 2013: Acord 1/2013, del Consell de Direcció de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, pel qual es fan públics els criteris per a avaluar les figures contractuals de professors contractats doctors i professors ajudants doctors.

Informació important després de la publicació de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març

Donada la situació després de la publicació i efecte de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, les figures de professor ajudant doctor i professor contractat doctor no seran avaluades per l’AQUIB en interès de la seguretat jurídica de les persones sol·licitants, fins que la Comunitat Autònoma desenvolupi la normativa autonòmica pertinent.

Durant aquest temps, les persones sol·licitants poden dirigir-se a l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) https://www.aneca.es/


Comunicat AQUIB (professorat)

Les avaluacions les han de fer persones avaluadores independents, externes i expertes en el camp científic que correspongui a través de comitès d'avaluació que s'organitzen en camps científics amb les àrees de coneixement adscrites a cadascun. Els comitès d'avaluació per a la present convocatòria són:

 • 2022

  Sobre un total de 105 sol·licituds rebudes, un 70,48% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 59,05% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 67,74%

  Avaluació negativa: 32,26%

  Professor ajudant doctor - 40,95% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 74,42%

  Avaluació negativa: 25,58%

 • 2021

  Sobre un total de 101 sol·licituds rebudes, un 63,37% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 58,42% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 59,32%

  Avaluació negativa: 40,68%

  Professor ajudant doctor - 41,58% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 69,05%

  Avaluació negativa: 30,95%

 • 2020-2016

  2020

  Sobre un total global de 112 sol·licituds avaluades, un 65,18% va obtenir una avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 55,36% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 61,29%

  Avaluació negativa: 38,71%

  Professor ajudant doctor - 44,64% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 70,00%

  Avaluació negativa: 30,00%

  2019

  Sobre un total global de 100 sol·licituds avaluades, un 67% va obtenir una avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 59,00% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 64,41%

  Avaluació negativa: 35,59%

  Professor ajudant doctor - 41,00% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 70,73%

  Avaluació negativa: 29,27%

  2018

  Sobre un total global de 90 sol·licituds avaluades, un 68,89% va obtenir una avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 53,33% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 68,75%

  Avaluació negativa: 31,25%

  Professor ajudant doctor - 46,67% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 69,05%

  Avaluació negativa: 30,95%

  2017

  Sobre un total global de 90 sol·licituds avaluades, un 55,21% va obtenir una avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 50,00% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 54,17%

  Avaluació negativa: 45,83%

  Professor ajudant doctor - 50,00% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 56,25%

  Avaluació negativa: 43,75%

  2016

  Sobre un total de 151 sol·licituds avaluades, un 69,54% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 52,98% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 67,50%

  Avaluació negativa: 32,50%

  Professor ajudant doctor - 47,02% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 71,83%

  Avaluació negativa: 28,17%

 • 2015-2011

  2015

  Sobre un total de 96 sol·licituds avaluades, un 65,63% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 57,29% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 58,18%

  Avaluació negativa: 41,82%

  Professor ajudant doctor - 42,71% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 75,61%

  Avaluació negativa: 24,39%

  2014

  Sobre un total de 45 sol·licituds rebudes, un 57,78% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 71,11% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 53,13%

  Avaluació negativa: 46,88%

  Professor ajudant doctor - 28,89% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 69,23%

  Avaluació negativa: 30,77%

  2013

  Sobre un total de 76 sol·licituds rebudes, un 77,63% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 60,53% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 71,74%

  Avaluació negativa: 28,26%

  Professor ajudant doctor - 39,47% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 86,67%

  Avaluació negativa: 13,33%

  2012

  Sobre un total de 103 sol·licituds rebudes, un 1,94% no complien els requisits mínims per a ser avaluades. De les sol·licituds restants, un 57,43% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 62,38% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 53,97%

  Avaluació negativa: 46,03%

  Professor ajudant doctor - 35,64% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 63,89%

  Avaluació negativa: 36,11%

  Professor col·laborador - 1,98% del total de sol·licituds avaluades

  Informe favorable: 50,00%

  Informe desfavorable: 50,00%

  2011

  Sobre un total de 221 sol·licituds rebudes, un 6,33% no complien els requisits mínims per a ser avaluades. De les sol·licituds restants, un 57,07% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 64,39% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 52,27%

  Avaluació negativa: 47,73%

  Professor ajudant doctor - 29,27% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 66,67%

  Avaluació negativa: 33,33%

  Professor col·laborador - 6,34% del total de sol·licituds avaluades

  Informe favorable: 61,54%

  Informe desfavorable: 38,46%

Banner Actividades
Banner Final

Comitès d'Avaluació de Professorat (CEP)

Els programes d'avaluació del professorat universitari tenen com a objectiu general millorar la qualitat de la docència i la recerca, garantint el mèrit i la capacitat en la selecció i l'accés a les diferents figures de personal docent i investigador en les Universitats.

La Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats exigeix la prèvia avaluació positiva de l'activitat dels doctors com a requisit per a la seva contractació per part de les Universitats Públiques per a les figures de professor contractat doctor i professor ajudant doctor.

L'objecte d'aquest programa és dur a terme aquesta avaluació per a l'acreditació del personal docent i investigador per a l'accés a les places de les figures esmentades anteriorment del sistema universitari de les Illes Balears.

Des de 2004 l’AQUIB, en l'exercici de les seves competències com a òrgan d'avaluació externa del sistema universitari de les Illes Balears, desenvolupa aquest programa amb la finalitat de garantir la idoneïtat de les persones sol·licitants per a accedir a la contractació per part de la universitat en les figures contractuals previstes en la Llei, per a garantir l'acreditació de la qualitat així com la millora de l'activitat docent i investigadora.

Poden sol·licitar l'avaluació prèvia de l'activitat docent i investigadora per a la contractació com a professor contractat doctor i professor ajudant doctor, aquelles persones que estiguin en possessió del títol de doctor.

El procediment d'avaluació ve regulat pel Decret 178/2003, de 31 d'octubre pel qual es regula el procediment per a obtenir l'avaluació i l'acreditació de la AQUIB. 

En aquest Decret s'estableix que AQUIB ha d'elaborar i aprovar els criteris d'avaluació per a cadascuna de les figures, i ha de publicar-los en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Els criteris vigents estan publicats en el BOIB número 111 de 2013: Acord 1/2013, del Consell de Direcció de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, pel qual es fan públics els criteris per a avaluar les figures contractuals de professors contractats doctors i professors ajudants doctors.

Informació important després de la publicació de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març

Donada la situació després de la publicació i efecte de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, les figures de professor ajudant doctor i professor contractat doctor no seran avaluades per l’AQUIB en interès de la seguretat jurídica de les persones sol·licitants, fins que la Comunitat Autònoma desenvolupi la normativa autonòmica pertinent.

Durant aquest temps, les persones sol·licitants poden dirigir-se a l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) https://www.aneca.es/


Comunicat AQUIB (professorat)

Les avaluacions les han de fer persones avaluadores independents, externes i expertes en el camp científic que correspongui a través de comitès d'avaluació que s'organitzen en camps científics amb les àrees de coneixement adscrites a cadascun. Els comitès d'avaluació per a la present convocatòria són:

 • 2022

  Sobre un total de 105 sol·licituds rebudes, un 70,48% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 59,05% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 67,74%

  Avaluació negativa: 32,26%

  Professor ajudant doctor - 40,95% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 74,42%

  Avaluació negativa: 25,58%

 • 2021

  Sobre un total de 101 sol·licituds rebudes, un 63,37% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 58,42% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 59,32%

  Avaluació negativa: 40,68%

  Professor ajudant doctor - 41,58% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 69,05%

  Avaluació negativa: 30,95%

 • 2020-2016

  2020

  Sobre un total global de 112 sol·licituds avaluades, un 65,18% va obtenir una avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 55,36% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 61,29%

  Avaluació negativa: 38,71%

  Professor ajudant doctor - 44,64% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 70,00%

  Avaluació negativa: 30,00%

  2019

  Sobre un total global de 100 sol·licituds avaluades, un 67% va obtenir una avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 59,00% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 64,41%

  Avaluació negativa: 35,59%

  Professor ajudant doctor - 41,00% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 70,73%

  Avaluació negativa: 29,27%

  2018

  Sobre un total global de 90 sol·licituds avaluades, un 68,89% va obtenir una avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 53,33% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 68,75%

  Avaluació negativa: 31,25%

  Professor ajudant doctor - 46,67% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 69,05%

  Avaluació negativa: 30,95%

  2017

  Sobre un total global de 90 sol·licituds avaluades, un 55,21% va obtenir una avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 50,00% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 54,17%

  Avaluació negativa: 45,83%

  Professor ajudant doctor - 50,00% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 56,25%

  Avaluació negativa: 43,75%

  2016

  Sobre un total de 151 sol·licituds avaluades, un 69,54% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 52,98% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 67,50%

  Avaluació negativa: 32,50%

  Professor ajudant doctor - 47,02% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 71,83%

  Avaluació negativa: 28,17%

 • 2015-2011

  2015

  Sobre un total de 96 sol·licituds avaluades, un 65,63% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 57,29% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 58,18%

  Avaluació negativa: 41,82%

  Professor ajudant doctor - 42,71% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 75,61%

  Avaluació negativa: 24,39%

  2014

  Sobre un total de 45 sol·licituds rebudes, un 57,78% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 71,11% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 53,13%

  Avaluació negativa: 46,88%

  Professor ajudant doctor - 28,89% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 69,23%

  Avaluació negativa: 30,77%

  2013

  Sobre un total de 76 sol·licituds rebudes, un 77,63% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 60,53% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 71,74%

  Avaluació negativa: 28,26%

  Professor ajudant doctor - 39,47% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 86,67%

  Avaluació negativa: 13,33%

  2012

  Sobre un total de 103 sol·licituds rebudes, un 1,94% no complien els requisits mínims per a ser avaluades. De les sol·licituds restants, un 57,43% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 62,38% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 53,97%

  Avaluació negativa: 46,03%

  Professor ajudant doctor - 35,64% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 63,89%

  Avaluació negativa: 36,11%

  Professor col·laborador - 1,98% del total de sol·licituds avaluades

  Informe favorable: 50,00%

  Informe desfavorable: 50,00%

  2011

  Sobre un total de 221 sol·licituds rebudes, un 6,33% no complien els requisits mínims per a ser avaluades. De les sol·licituds restants, un 57,07% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 64,39% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 52,27%

  Avaluació negativa: 47,73%

  Professor ajudant doctor - 29,27% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 66,67%

  Avaluació negativa: 33,33%

  Professor col·laborador - 6,34% del total de sol·licituds avaluades

  Informe favorable: 61,54%

  Informe desfavorable: 38,46%

Banner Actividades
Banner Final