ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Acreditació del professorat contractat

L'objectiu del programa d'avaluació del professorat universitari és millorar la qualitat de la docència i la recerca. Per això, cerca que els processos de selecció de les diferents figures de personal docent i investigador de les universitats (PDI) es basin en els mèrits i capacitats dels sol·licitants.

La Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, per a les figures de professor contractat doctor i professor ajudant doctor, exigeix una avaluació positiva prèvia de l'activitat dels doctors/es per a la seva contractació per part de les universitats públiques.

L'objectiu d'aquest programa és dur a terme aquesta avaluació per a l'acreditació del PDI per a l'accés a les places de les figures esmentades del sistema universitari de les Illes Balears.

En aquest sentit, l’AQUIB, com a òrgan d'avaluació externa del sistema universitari de les Illes Balears, des del 2004 desenvolupa aquest programa per a garantir la idoneïtat de les persones que vulguin participar en els processos de contractació de la universitat de figures contractuals previstes per la Llei. D'aquesta manera, es pretén assegurar l'acreditació de la qualitat, així com la millora de l'activitat docent i investigadora.

Poden sol·licitar l'avaluació prèvia de l'activitat docent i investigadora per a la contractació com a professor contractat doctor i professor ajudant doctor, aquelles persones que estiguin en possessió del títol de doctor.

El procediment d'avaluació ve regulat pel Decret 178/2003, de 31 d'octubre pel qual es regula el procediment per a obtenir l'avaluació i l'acreditació de la AQUIB. 

En aquest Decret s'estableix que AQUIB ha d'elaborar i aprovar els criteris d'avaluació per a cadascuna de les figures, i ha de publicar-los en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Els criteris vigents estan publicats en el BOIB número 111 de 2013: Acord 1/2013, del Consell de Direcció de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, pel qual es fan públics els criteris per a avaluar les figures contractuals de professors contractats doctors i professors ajudants doctors.

Informació important després de la publicació de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març

Donada la situació després de la publicació i efecte de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, les figures de professor ajudant doctor i professor contractat doctor no seran avaluades per l’AQUIB en interès de la seguretat jurídica de les persones sol·licitants, fins que la Comunitat Autònoma desenvolupi la normativa autonòmica pertinent.

Durant aquest temps, les persones sol·licitants poden dirigir-se a l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) https://www.aneca.es/


Comunicat AQUIB (professorat)

Les avaluacions les han de fer persones avaluadores independents, externes i expertes en el camp científic que correspongui a través de comitès d'avaluació que s'organitzen en camps científics amb les àrees de coneixement adscrites a cadascun. Els comitès d'avaluació per a la present convocatòria són:

En procés

 • 2022

  Sobre un total de 105 sol·licituds rebudes, un 70,48% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 59,05% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 67,74%

  Avaluació negativa: 32,26%

  Professor ajudant doctor - 40,95% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 74,42%

  Avaluació negativa: 25,58%

 • 2021

  Sobre un total de 101 sol·licituds rebudes, un 63,37% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 58,42% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 59,32%

  Avaluació negativa: 40,68%

  Professor ajudant doctor - 41,58% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 69,05%

  Avaluació negativa: 30,95%

 • 2020-2016

  2020

  Sobre un total global de 112 sol·licituds avaluades, un 65,18% va obtenir una avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 55,36% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 61,29%

  Avaluació negativa: 38,71%

  Professor ajudant doctor - 44,64% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 70,00%

  Avaluació negativa: 30,00%

  2019

  Sobre un total global de 100 sol·licituds avaluades, un 67% va obtenir una avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 59,00% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 64,41%

  Avaluació negativa: 35,59%

  Professor ajudant doctor - 41,00% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 70,73%

  Avaluació negativa: 29,27%

  2018

  Sobre un total global de 90 sol·licituds avaluades, un 68,89% va obtenir una avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 53,33% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 68,75%

  Avaluació negativa: 31,25%

  Professor ajudant doctor - 46,67% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 69,05%

  Avaluació negativa: 30,95%

  2017

  Sobre un total global de 90 sol·licituds avaluades, un 55,21% va obtenir una avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 50,00% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 54,17%

  Avaluació negativa: 45,83%

  Professor ajudant doctor - 50,00% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 56,25%

  Avaluació negativa: 43,75%

  2016

  Sobre un total de 151 sol·licituds avaluades, un 69,54% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 52,98% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 67,50%

  Avaluació negativa: 32,50%

  Professor ajudant doctor - 47,02% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 71,83%

  Avaluació negativa: 28,17%

 • 2015-2011

  2015

  Sobre un total de 96 sol·licituds avaluades, un 65,63% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 57,29% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 58,18%

  Avaluació negativa: 41,82%

  Professor ajudant doctor - 42,71% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 75,61%

  Avaluació negativa: 24,39%

  2014

  Sobre un total de 45 sol·licituds rebudes, un 57,78% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 71,11% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 53,13%

  Avaluació negativa: 46,88%

  Professor ajudant doctor - 28,89% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 69,23%

  Avaluació negativa: 30,77%

  2013

  Sobre un total de 76 sol·licituds rebudes, un 77,63% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 60,53% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 71,74%

  Avaluació negativa: 28,26%

  Professor ajudant doctor - 39,47% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 86,67%

  Avaluació negativa: 13,33%

  2012

  Sobre un total de 103 sol·licituds rebudes, un 1,94% no complien els requisits mínims per a ser avaluades. De les sol·licituds restants, un 57,43% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 62,38% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 53,97%

  Avaluació negativa: 46,03%

  Professor ajudant doctor - 35,64% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 63,89%

  Avaluació negativa: 36,11%

  Professor col·laborador - 1,98% del total de sol·licituds avaluades

  Informe favorable: 50,00%

  Informe desfavorable: 50,00%

  2011

  Sobre un total de 221 sol·licituds rebudes, un 6,33% no complien els requisits mínims per a ser avaluades. De les sol·licituds restants, un 57,07% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 64,39% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 52,27%

  Avaluació negativa: 47,73%

  Professor ajudant doctor - 29,27% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 66,67%

  Avaluació negativa: 33,33%

  Professor col·laborador - 6,34% del total de sol·licituds avaluades

  Informe favorable: 61,54%

  Informe desfavorable: 38,46%

Banner Actividades
Banner Final