ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Ensenyaments artístics

Ensenyaments artístics superiors (EAS)

Els estudis superiors de Música, Dansa, Art Dramàtic, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Disseny i Arts Plàstiques, que depenen del Departament d'Educació del Govern de les Illes Balears, formen part de l'espai europeu d'educació superior (EEES) des del curs acadèmic 2010-2011. Des de l'any 2015 l'AQUIB és l'entitat responsable del seguiment i de la renovació de l'acreditació dels ensenyaments artístics superiors. Així mateix, la verificació d'aquests estudis es realitza mitjançant un conveni de col·laboració amb l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).


Acreditació dels títols EAS

La metodologia que l'AQUIB usa en l'acreditació de titulacions oficials universitàries serveix de base per a la metodologia d'aquest procés en els ensenyaments artístics superiors. En línia amb les actuacions de l'Agència, els criteris i les directrius d'assegurament de la qualitat es fonamenten en l'aplicació dels estàndards ESG. Així, el procés de renovació de l'acreditació considera la qualitat dels programes formatius i els seus resultats, la transparència i la informació pública, l'aptitud i adequació del personal docent, l'eficiència dels procediments de suport didàctics i d'aprenentatge, així com el desenvolupament eficaç de sistemes interns de garantia de la qualitat.


Seguiment dels títols EAS

L'AQUIB treballa en un programa de seguiment dels títols d'ensenyaments artístics superiors, el qual es materialitzarà en una guia. Aquesta harmonitzarà les singularitats i particularitats dels ensenyaments artístics. Per a això, s'adaptarà el model dels procediments i guies de seguiment de titulacions oficials de grau i màster dels que disposa l'Agència.


Suport a institucions EAS

En concordància amb els requisits de transparència que s'apliquen a les institucions i centres d'educació superior dins del marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), les institucions educatives han de crear polítiques i sistemes interns de garantia de qualitat (SIGC) per als programes acadèmics que ofereixen. Aquests sistemes han de ser establerts de manera formal i estar a l'abast del públic. L'AQUIB oferirà suport en la creació d'aquests sistemes per als programes d'ensenyaments artístics superiors, seguint pautes i estructures similars a les que s'utilitza per a assegurar la qualitat dels títols universitaris.

  1. Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel que s'estableix l'ordenació dels ensenyament artístiques superiors regulades per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
  2. La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
  3. Reial Decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei 2/2006, de 3 de maig, d’educació,
  4. Decreto 43 /2013, de 6 dde setembre, pel qual s’estableix a les Illes Balears el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de disseny de les especialitats de disseny gràfic, disseny d’interiors, disseny de moda i disseny de producte i se’n regula l’avaluació.
  5. Decret 26/2014, de 13 de juny, pel qual s'estableix el pla d'estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior d'art dramàtic en l'especialitat d'interpretació i se'n regula l'avaluació
  6. Reial decret 21/2015, de 23 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
  7. Decret 4/2017, de 13 de gener, pel qual s’estableix el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior de Música de les especialitats de Composició, Interpretació, Musicologia i Pedagogia i se’n regula l’avaluació.

La comissió que s'encarrega d'elaborar els informes de seguiment i renovació de l'acreditació està en procés de constitució.

Informes finals d'avaluación de la sol·licitud per a la verificació de titulacions oficials

2022

Títol: Màster en Disseny responsable en entorns turístics.

Centre: Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (EASDIB).

Branca de coneixement: Arts i Humanitats.

Informe verificació del Màster en Disseny responsable en entorns turístics.

2016

Títol: Màster en Disseny responsable en entorns turístics.

Centre: Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (EASDIB).

Branca de coneixement: Arts i Humanitats.

Informe verificació del Màster en Disseny responsable en entorns turístics.

Banner Actividades
Banner Final