ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Ensenyaments artístics

Els estudis superiors de Música, Dansa, Art Dramàtic, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Disseny i Arts Plàstiques, que depenen del Departament d'Educació del Govern de les Illes Balears, formen part de l'espai europeu d'educació superior (EEES) des del curs acadèmic 2010-2011. Des de l'any 2015, l'AQUIB s'encarrega del seguiment i de la renovació de l'acreditació d'aquests ensenyaments artístics superiors (EAS).


Verificació

La verificació dels títols d'EAS es realitza a través d'un conveni de col·laboració amb l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).

Seguiment

El seguiment dels títols d'EAS es basa en l'adaptació del model de seguiment de titulacions oficials de grau i màster universitaris oficials dels que disposa l'Agència. En aquest procés, s'hi han harmonitzat les singularitats i particularitats dels ensenyaments artístics.

Renovació de l'acreditació  

El procés de renovació de l’acreditació d'EAS segueix el mateix mètode que per a les titulacions universitàries oficials, basat en els estàndards europeus ESG. Aquest procés avalua la qualitat dels programes, la transparència de la informació pública, la idoneïtat del cos docent, l’eficàcia dels mètodes de suport i el desenvolupament de sistemes interns de garantia de qualitat.

Suport a les institucions 

En concordança amb els requisits de transparència que s'apliquen a les institucions i centres d'educació superior dins del marc de l'EEES, les institucions educatives han de crear polítiques i sistemes interns de garantia de qualitat per als programes acadèmics que ofereixen. Aquests sistemes s'han d'establir de manera formal i estar a l'abast del públic. L'AQUIB ofereix suport en la creació d'aquests sistemes, seguint pautes i estructures similars a les utilitzades per als títols universitaris oficials.

  1. Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel que s'estableix l'ordenació dels ensenyament artístiques superiors regulades per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
  2. La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
  3. Reial Decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei 2/2006, de 3 de maig, d’educació,
  4. Decreto 43 /2013, de 6 dde setembre, pel qual s’estableix a les Illes Balears el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de disseny de les especialitats de disseny gràfic, disseny d’interiors, disseny de moda i disseny de producte i se’n regula l’avaluació.
  5. Decret 26/2014, de 13 de juny, pel qual s'estableix el pla d'estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior d'art dramàtic en l'especialitat d'interpretació i se'n regula l'avaluació
  6. Reial decret 21/2015, de 23 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
  7. Decret 4/2017, de 13 de gener, pel qual s’estableix el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior de Música de les especialitats de Composició, Interpretació, Musicologia i Pedagogia i se’n regula l’avaluació.

La comissió que s'encarrega d'elaborar els informes de seguiment i renovació de l'acreditació està en procés de constitució.

Informes finals d'avaluación de la sol·licitud per a la verificació de titulacions oficials

2022

Títol: Màster en Disseny responsable en entorns turístics.

Centre: Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (EASDIB).

Branca de coneixement: Arts i Humanitats.

Informe verificació del Màster en Disseny responsable en entorns turístics.

2016

Títol: Màster en Disseny responsable en entorns turístics.

Centre: Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (EASDIB).

Branca de coneixement: Arts i Humanitats.

Informe verificació del Màster en Disseny responsable en entorns turístics.

Banner Actividades
Banner Final