ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Ensenyaments artístics

Ensenyaments artístics superiors (EAS)

Els estudis superiors de Música, Dansa, Art Dramàtic, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Disseny i Arts Plàstiques, que depenen del Departament d'Educació del Govern de les Illes Balears, formen part de l'Espai Europeu d'Educació Superior des del curs acadèmic 2010-2011.

Des de l'any 2015 l'AQUIB és l'entitat responsable del seguiment i l'acreditació dels ensenyaments artístics superiors.

Acreditació dels títols EAS

L'AQUIB adaptarà la seva metodologia en acreditació de titulacions oficials universitària per a la realització d'una Guia específica per a l'acreditació dels ensenyaments artístics superiors. D'igual manera que la resta de les seves actuacions, es fonamentarà en l'aplicació dels estàndards ESG quant a criteris i directrius d'assegurament de la qualitat europeus. Així el procés d'acreditació considerarà especial atenció a la qualitat dels programes formatius i als seus resultats, a la transparència i informació pública, a l'aptitud i adequació del personal docent, a l'eficiència dels procediments de suport didàctics i d'aprenentatge, així com al desenvolupament eficaç de Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat.

Seguiment dels títols EAS

L'AQUIB està treballant en un futur programa de seguiment dels títols d'ensenyaments artístics superiors que inclourà una Guia. Aquesta guia harmonitzarà les singularitats i particularitats dels ensenyaments artístics. Per a això, s'adaptarà el model dels nostres procediments i guies de seguiment de titulacions oficials de grau i màster.

Suport a institucions EAS

D'acord amb la transparència exigida que s'exigeix a les institucions i centres d'ensenyament universitari i superior en el marc de l'Espai europeu d'educació superior, les institucions docents han d'implementar polítiques i sistemes interns de garantia de la qualitat (SIGC) dels programes formatius impartits, formalment establerts i públicament disponibles.

L'AQUIB donarà suport a la creació d'un sistema de garantia interna de la qualitat dels títols superiors d'ensenyaments artístics basat en guies i estructures semblants als que realitza per a l'assegurament de la qualitat de titulacions universitàries.

Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel que s'estableix l'ordenació dels ensenyament artístiques superiors regulades per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

En preparació

En preparació

Banner Actividades
Banner Final